Bygdeavgiftsmedel

Bygdeavgiftsmedel används bland annat för att ersätta skador som uppkommit längs reglerade vattendrag och sjöar, se förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter.

Bygdeavgiftsmedel är en ersättning som vattenregleringsföretag och kraftverksägare betalar in varje år för att minska eller gottgöra skador som regleringen orsakat.

En del av avgifterna används till allmänna ändamål i den bygd som berörs av kraftverken och vattenregleringen. Dessa medel beslutar länsstyrelsen om enligt 7 § förordningen om bygde- och fiskeavgifter.

Enskilda kan också ansöka om bidrag ur avgiftsmedlen till kostnaderna för att förebygga eller minska en skada som uppkommit längs de reglerade vattendragen och sjöarna, eller om ersättning för sådan skada. Dessa medel beslutar mark- och miljödomstolen om enligt 4 § förordningen om bygde- och fiskeavgifter.

Det ska bidragsansökan innehålla

 1. 1

  Namn och kontaktuppgifter

  Skriv namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

 2. 2

  Var finns fastigheten?

  Skriv fastighetsbeteckning, i vilken kommun fastigheten finns och byggnads-/avstyckningsår. Skriv också mellan vilka reglerings- eller kraftanläggningar samt vid vilket vattendrag fastigheten ligger.

 3. 3

  Skadan

  Skriv vad som har skadats, samt hur och när skadan uppkom.

 4. 4

  Åtgärd

  Skriv hur skadan ska åtgärdas, vad det kommer att kosta och ansökt belopp. Sökanden har möjlighet att inkludera ansökningsavgiften i det ansökta beloppet.

 5. 5

  Fått ersättning från försäkringsbolag?

  Om ersättning från försäkringsbolag har utbetalats, skriv summan och försäkringsbolagets namn.

 6. 6

  Skicka gärna med kartor med mera

  Komplettera gärna ansökan med kartor, offerter och andra handlingar.

 7. 7

  Betala ansökningsavgift

  Ansökningsavgiften är 900 kr. Om ansökan bifalls kan ersättning för ansökningsavgift betalas av bygdeavgiftsmedel.

Så handläggs ansökan om bygdeavgiftsmedel

Uppdaterad
2022-04-26