Specialmål

Mark- och miljödomstolarna hanterar vissa specialmål enligt annan lagstiftning än miljöbalken, plan- och bygglagen och fastighetsbildningslagen.

Mark- och miljödomstolen hanterar också vissa specialmål enligt bland annat ellagen, minerallagen och lagen om handel med utsläppsrätter. Några exempel på dessa mål är:

Nätkoncessioner enligt ellagen

Beslut om nätkoncessioner enligt ellagen (1997:857) överklagas till mark- och miljödomstol. Eftersom Energimarknadsinspektionen, som fattar denna typ av beslut, har sitt säte inom domsområdet för mark- och miljödomstolen i Nacka, så hanteras överprövningen av dessa beslut av den domstolen.

Vissa beslut enligt minerallagen

Beslut av bergmästaren om arbetsplan för undersökningskoncession, ersättningar, markanvisning och tvister överklagas till mark- och miljödomstolen i det område där koncessionen är belägen.

Tillstånd med mera enligt lagen om handel med utsläppsrätter

Länsstyrelsens beslut om tillstånd enligt denna lag överklagas till mark- och miljödomstol i det område där länsstyrelsen är belägen.

Naturvårdsverkets beslut om tilldelning av utsläppsrätter med mera överklagas till mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Diverse EU-förordningar

Vissa centrala myndigheter har uppgifter som följer direkt av EU-förordningar. Dessa beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen i den domsaga där den centrala myndigheten har sitt säte.

 

Uppdaterad
2022-04-22