Så går en huvudförhandling till

Om parterna inte har kommit överens tidigare under rättegången håller domstolen till slut en huvudförhandling.

I ett designskyddsmål består rätten av en eller tre domare.

På sidan "Vem är vem?" kan du läsa mer om personerna som är med vid rättegången.

Inledningen av förhandlingen

Målet ropas på

Protokollföraren ropar på målet via domstolens högtalarsystem.

Efter påropet går parterna in i rättssalen tillsammans.

Den som vill följa rättegången som åhörare kan också gå in då.

Den som ska vittna måste däremot vänta. Vittnet ska nämligen inte påverkas av det som sägs tidigare i rättegången. Vittnet ropas in i salen när det är dags för vittnesförhöret.

Ordföranden inleder

Ordföranden inleder förhandlingen med att kontrollera vilka som är närvarande. Om en part inte har kommit kan denna få en tredskodom emot sig.

Om det finns anledning till det kan ordföranden också dubbelkolla så att eventuella åhörare inte är vittnen som ska höras senare.

Ordföranden kontrollerar också om det finns hinder mot att förhandlingen hålls. I så fall kan huvudförhandlingen behöva ställas in och flyttas till ett annat tillfälle.

Yrkanden och inställning

Ordföranden lämnar ordet till käranden som är den som har begärt att domstolen ska avgöra tvisten. Käranden börjar med att tala om vad den begär. Detta kallas att man framställer sina yrkanden.

Därefter får svaranden, motparten, svara och ge sin inställning till yrkandena.

Sakframställning

Båda parterna får göra en så kallad sakframställning där de berättar om bakgrunden till tvisten och gå igenom de skriftliga bevis de åberopat.

Istället för att gå igenom de skriftliga bevisen muntligen kan parterna med rättens tillåtelse hänvisa till bevisen.

Förhören

I mål som avgörs efter en huvudförhandling får domstolen bara döma över det som sagts vid förhandlingen.

Parterna kan därför begära att det vid huvudförhandlingen ska hållas förhör med olika personer. Det kan vara parterna själva som ska förhöras men det kan också vara vittnen och sakkunniga. 

Förhör med parterna

Om parterna har åberopat förhör med sig själva hörs de efter sakframställningen.

Ibland förhörs parterna under sanningsförsäkran. Det innebär att den som hörs inte medvetet får ljuga eller låta bli att berätta det hen vet. I så fall kan personen dömas för brottet osann partsutsaga.

Förhör med vittnen

Vittnena kallas in ett i taget och hörs.

Den som vittnar ska först avlägga en ed. Rättens ordförande läser upp eden och vittnet säger efter.

Den som medvetet talar osanning under ed, eller låter bli att berätta det som hen vet, kan dömas för brottet mened.

I vissa situationer kan domstolen höra vittnen via video eller telefon. I så fall ringer rätten upp vittnet på en i förväg bestämd tid.

Förhör med sakkunniga

En sakkunnig är någon som är expert inom ett visst område.

Förhör med en sakkunnig kan hållas för att ta reda på information som kan vara viktig att få fram i målet, till exempel vad som är vanligt inom en speciell bransch eller hur mycket en vara är värd.

Förhör med sakkunniga sker normalt på begäran av parterna men kan även ske på rättens begäran.

Förhören filmas

Alla förhör spelas in med ljud och bild för att kunna visas i Patent- och marknadsöverdomstolen om domen överklagas.

Ljudet är offentligt men bilden är belagd med sekretess och ska inte lämnas ut till någon utanför domstolarna. Efter att målet är slutligt avgjort förstörs filmerna.

Om du är åhörare kan du komma med på bild om du sitter direkt bakom någon som förhörs.

Genom att förhören spelas in behöver ett vittne oftast inte komma till Patent- och marknadsöverdomstolen för att lämna sin berättelse på nytt om domen överklagas.

Ersättning till parter och vittnen

Den som kallas att vittna inför domstolen har rätt att få ersättning för sina kostnader för resa och förlorad arbetsinkomst. Ersättningen ska i regel betalas av den part som har begärt förhöret.

Den part som förlorar ett mål ska i de flesta fall betala motpartens rättegångskostnader.

En part som vill få ersättning för sina rättegångskostnader måste begära det särskilt innan huvudförhandlingen avslutas. Har parterna ombud lämnar dessa in en kostnadsräkning.

När någon behöver tolk

Förhandlingar vid svenska domstolar hålls alltid på svenska men om någon part eller vittne behöver tolk har den rätt till det.

Domstolen ser i förväg till att det finns en tolk på plats när det behövs. Det är också domstolen som avgör vid vilka tillfällen det behövs en tolk.

Är det en kärande eller svarande som behöver hjälp finns tolken på plats under hela huvudförhandlingen. Är det ett vittne som behöver hjälp är tolken där bara under vittnesmålet.

Tolken avlägger en ed vid domstolen och ska översätta allt som sägs så korrekt som möjligt. Tolken måste också vara opartisk.

Tolken översätter åt båda håll – till och från svenska.

Kostnaden för tolkning betalas av staten.

Avslutningen av förhandlingen

Parterna slutför sin talan

När alla bevis har lagts fram får parterna slutföra sin talan. De beskriver då vad de anser vara bevisat och hur de tycker att domstolen ska döma. Detta kallas för pläderingar eller slutanföranden.

Rätten överlägger och meddelar dom

Efter förhandlingen diskuterar domarna målet och bestämmer hur de ska döma. Detta kallas för överläggning.

Varje domare har en röst.

Ingen utomstående har rätt att vara med vid överläggningen och vad som sagts är hemligt även efter att domstolen har meddelat sin dom.

Domen grundas bara på det som har kommit fram vid huvudförhandlingen och får bara avse det som parterna har begärt.

Domen meddelas vid ett senare tillfälle. Rättens ordförande talar om vilken dag och vilket klockslag som domen kommer att meddelas.

När domen meddelats skickas den till parterna eller deras ombud.

Uppdaterad
2021-06-24