Överklaga beslut från Patent- och registreringsverket

Patent- och registreringsverkets (PRV:s) beslut i registreringsärenden eller angående en registrering kan överklagas inom två månader. I överklagandet måste det finnas ett tydligt yrkande och vilka grunder som finns för att beslutet ska ändras. 

Överklagandet skickas till PRV som först tittar på om beslutet var uppenbart felaktigt. I så fall kan PRV ändra sitt beslut. I annat fall skickas överklagan vidare till Patent- och marknadsdomstolen.

Överklagan av invändningsärenden

Vid överklaganden av invändningsärenden gör PRV ingen omprövning utan skickar vidare överklagan direkt till Patent- och marknadsdomstolen om det kommit in i rätt tid.

Domstolens hantering av överklaganden

 1. 1. PRV skickar överklagan till domstolen

  När Patent- och registreringsverket har granskat att överklagan kommit in i rätt tid skickas den över till Patent- och marknadsdomstolen.

  1. PRV skickar överklagan till domstolen

  Hos domstolen blir den ett patentärende, vilket hanteras lite annorlunda än ett patentmål.

  När överklagan kommit till domstolen fördelas den till ett av domstolens patentråd som blir ansvarig domare.

  Patenrådet håller ett tidigt möte med juristdomare om ärendet och sätter upp en plan för den fortsatta handläggningen.

 2. 2. Domstolen kan ta beslut direkt

  Patent och marknadsdomstolen kan besluta direkt på handlingarna.

  2. Domstolen kan ta beslut direkt

  Det går bara om domstolen har fått all information som behövs för att kunna ta ett beslut. Det är också viktigt att det tydligt framgår i överklagandet vad yrkandet och vilka grunderna är.

 3. 3. Skriftväxling

  Om domstolen behöver mer information om ärendet kan parterna behöva skicka in det.

  3. Skriftväxling

  Vanligtvis avgör domstolen ärendet på den skriftliga bevisningen. Någon part kan begära sammanträde och ibland anser domstolen att ett möte behövs, till exempel om någon av parterna begär att förhör ska hållas med ett vittne.

 4. 4. Eventuellt sammanträde

  Om det behövs eller någon av parterna begär det kan domstolen kalla till ett sammanträde.

  4. Eventuellt sammanträde

  På ett sammanträde kan parterna presentera muntlig bevisning, det vill säga berätta om sådant som inte finns nerskrivet. Det ger domstolen en möjlighet att kunna ställa frågor och bedöma bevisningen. Vid sammanträdet kan det även ske förhör med vittnen.

  Sammanträdet är inte en huvudförhandling, det som brukar kallas rättegång. Sammanträdet ingår som en del av domstolens utredning av ärendet.

 5. 5. Domstolen beslutar i ärendet

  Vanligtvis dömer tre domare tillsammans i ett ärende.

  5. Domstolen beslutar i ärendet

  Den ansvarige domaren, vanligtvis ett patentråd, föredrar ärendet för en juristdomare och en teknisk ledamot. De tre går tillsammans igenom alla handlingar och bevis i ärendet. Därefter tar de ett beslut som skrivs i ett protokoll och skickas till parterna.

  Handlar överklagandet om en strikt juridisk fråga kan en ensam juristdomare i vissa fall besluta. Om det behövs tar domaren hjälp av en teknisk ledamot.

Överklaga domstolens beslut

Det går att överklaga beslutet till Patent- och marknadsöverdomstolen som finns hos Svea hovrätt. Överklagandet skickas till Patent- och marknadsdomstolen som prövar om det kommit in i rätt tid och därefter skickar det vidare till Patent- och marknadsöverdomstolen. 

Uppdaterad
2021-06-24