Vem är vem

Här kan du läsa mer om vilka personer som deltar i en huvudförhandling, det som ofta kallas rättegång, i tvistemål gällande upphovsrätt.

Från rätten

Domare

Juridiskt utbildad domare anställd av domstolen.

Ordförande

Den domare som leder huvudförhandlingen eller en muntlig förberedelse.

Protokollförare

Sitter bredvid ordföranden och har till uppgift att sköta tekniken i salen, spela in förhör och föra anteckningar.

Parter

Kärande

Den part som inleder tvisten genom att till exempel ansöka om stämning.

Svarande

Motparten som kärandens stämningsansökan riktar sig mot.

Ombud

En person som med stöd av en fullmakt har rätt att föra partens talan i domstolen.

Övriga

Vittnen

Personer som i bevissyfte förhörs under huvudförhandlingen. Båda parterna kan åberopa vittnen.

Sakkunnig

En expert som kan svara på frågor utifrån sin expertis om ett visst område.

Tolk

Om någon part eller vittne inte behärskar det svenska språket fullt ut kan en tolk översätta det som sägs under rättegången. Det finns också tolkar för syn- och hörselskadade.

Åhörare

Personer som besöker en rättegång utan att vara en part eller ett vittne kallas för åhörare. Alla rättegångar är offentliga vilket innebär att vem som helst har rätt att närvara som åhörare.

Särskild medlare

En person som utsetts av domstolen för att hjälpa parterna att förlikas. Utses bara om båda parter vill det.

Uppdaterad
2021-06-24