Beställ avgöranden och handlingar

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta oss. Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig.

Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

Ibland kostar det att få ut handlingar. Det beror bland annat på beställningens omfattning och om handlingarna finns elektroniskt, behöver skannas eller kopieras.

 

E-tjänst: Beställ domar och beslut

Krav för att använda e-tjänsten:

 • Målet ska vara avslutat
 • Du vet målnummer eller
 • Uppgifter om minst en part i målet

Beställ domar, beslut eller handlingar

Du kan beställa en allmän handling från Svea hovrätt via e-post, med vanligt brev, per telefon eller genom att besöka domstolen.

För att hovrätten ska kunna lämna ut en handling ska du helst ange vilket målnummer, samt vilken handling du vill ha ut, till exempel en dom, beslut eller ett överklagande.

Vet du inte målnumret behöver du i stället ange så mycket information som möjligt. Det kan till exempel vara:

Vet du inte målnumret behöver du i stället ange så mycket information som möjligt om handlingen. Det kan till exempel vara:

 • Datum för dom eller beslut
 • Namn på parter
 • Person- eller organisationsnummer
 • En beskrivning av vad målet handlar om

Ange också hur du vill få handlingen och om du vill veta eventuella kostnader innan handlingen lämnas ut.

E-postadress:

Arkivet är öppet för besökande allmänhet vardagar 08.30-16.30. 

Telefon: 08-561 673 30, telefontid 09.00-12.00.

Adress: Birger Jarls torg 10, Schering Rosenhanes palats BV.

Postadress: Svea hovrätt, att: Arkivet, Box 2290, 103 17 Stockholm

Begränsat öppethållande vid vissa dagar före helgdag:

 • Julafton, Nyårsafton och Midsommarafton: stängt
 • Trettondagsafton: 08.30-12.00
 • Skärtorsdagen: 08.30–14.00
 • Valborgsmässoafton: 08.30–14.00
 • Dagen före Alla Helgons dag: 08.30–12.00

 

Vad kostar det?

Svea hovrätt tar ut avgift för kopior av handlingar enligt avgiftsförordningen (1992:191). Betalning sker mot faktura som skickas av Domstolsverket.

Papperskopior

Nio sidor är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver 2 kronor styck.

E-post

Enstaka handlingar som finns lagrade i elektronisk form kan e-postas kostnadsfritt. En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio handlingar eller mer. Avgiften är 50 kr för den tionde handlingen och 2 kr för varje handling därutöver.

Inskanning

För inskanning av handlingar tas samma avgift ut som för papperskopior. Nio sidor är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver 2 kronor styck.

Ljudfiler på CD/DVD-skiva eller USB

Avgift tas ut med 120 kronor för CD/DVD-skiva respektive USB-minne.

CD/DVD-skiva och USB

Avgift tas ut som för e-post plus 10 kronor för CD/DVD-skiva eller för USB-minnet motsvarande inköpspriset.

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Mer om handlingarna i Svea hovrätts arkiv

Om handlingarna

Dömande verksamhet: Domstolsarkivet innehåller handlingar från 1981 och framåt. Äldre material har levererats till Riksarkivet. De vanligaste handlingstyperna är dom- och beslutsböcker, akter och dagboksblad. Vid hovrätten förekommer fyra olika målgrupper: brottmål, miljömål, tvistemål och övriga mål.

Administrativ verksamhet: I arkivet finns administrativa handlingar från 1990 och framåt. Äldre handlingar har levererats till Riksarkivet. De vanligaste handlingstyperna är protokoll, diarieförda ärenden samt personalakter.

Statens ansvarsnämnd: Myndigheten, som leds av en nämnd, inrättades den 1 januari 1976. Dess uppgift är att besluta i frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan, avskedande m.m. när det gäller statligt anställda i högre befattning. De vanligaste handlingstyperna i arkivet är ansvarsärenden och protokoll.

Bostadsdomstolen: Alla handlingar tillhörande Bostadsdomstolen har levererats till Riksarkivet.

Vattenöverdomstolen: Alla handlingar tillhörande Vattenöverdomstolen har levererats till Riksarkivet.

Sökmöjligheter

Sveriges Domstolar har ett eget digitalt verksamhetsstöd kallat Vera. I Vera kan brottmål återsökas fem år efter att de har avslutats. Tvistemål, övriga mål och miljömål kan återsökas i nio år. Man kan bl.a. söka på målnummer, parternas namn och personnummer, avgörandedatum samt tingsrättens målnummer.

Sedan 2017-07-01 raderas inga uppgifter i Vera: dock har sökbegränsningar införts.

Måluppgifter skrivs ut på papper i form av innehållsförteckningar till dom- och beslutsböcker samt partsregister i avslutade respektive inkomna mål. Inga register tas dock ut för brottmål eftersom lagstiftningen inte medger att sådana register bevaras.

Varje myndighet inom Sveriges Domstolar har ett eget arkiv. För att hitta den handling du söker måste du därför vända dig till den domstol där målet har handlagts.

Gallring av handlingar

I mål som inkommit t.o.m. 2019-12-31 gäller följande: i mål som avvisats eller inte beviljats prövningstillstånd avlägsnas och förstörs (gallras) hela akten tio år efter att domen/beslutet har vunnit laga kraft. Originaldomar/beslut bevaras dock alltid. I andra mål gallras endast vissa handlingar. Exempel på handlingar som gallras är förelägganden, kallelser och belastningsregisterutdrag (enligt förordning 1996:271 och RA-MS 1998:7, 2008:2 och 2008:83). 

Fr.o.m. 2020-01-01 sker gallring av handlingar i Svea hovrätts dömande arkiv enligt Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrift (RA-MS 2019:51). Beroende på utgång gallras antingen samtliga handlingar i en akt efter 2, 5 eller 10 år eller så bevaras samtliga handlingar i en akt. Originaldomar/beslut i varje mål bevaras fortfarande alltid.

Ljud- och bildupptagningar från förhandlingar gallras sex veckor efter att domen/beslutet i målet vunnit laga kraft.

Uppdaterad
2023-05-29