Kamerabevakning

Vissa myndigheter inom Sveriges Domstolar kamerabevakar sina lokaler.

Mer information

Svea hovrätts lokaler kamerabevakas som en del i domstolens säkerhetsarbete. Kamerabevakningen sker i syfte att förebygga eller upptäcka brottslig verksamhet och behandlingen utgör en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse. Inspelat material lagras i maximalt 60 dagar från inspelningsdatum och raderas därefter. Vid en eventuell polisutredning kan inspelat material sparas så länge det är nödvändigt med hänsyn till utredningen.

De som kan få del av uppgifterna är anställda på hovrätten med särskild behörighet och andra som behöver få dem för att hantera en eventuell säkerhetsincident. Uppgifterna kan komma att lämnas ut vid en begäran om att ta del av allmän handling om de inte omfattas av sekretess.

Uppdaterad
2021-12-01