Svea hovrätt meddelar dom i mål om grov misshandel på Karolinska sjukhuset i Huddinge och Solna vid tre tillfällen åren 2011 och 2012

Mål: B 9036-22
Hovrätten ändrar tingsrättens dom och dömer den åtalade kirurgen för tre fall av grov misshandel till fängelse i två år och sex månader

Åtalet har avsett transplantationer av syntetiska luftstrupar på tre patienter. Åklagarna har påstått att kirurgen i första hand uppsåtligen och i andra hand av oaktsamhet har orsakat patienterna svåra kroppsskador och beträffande två av patienterna även ett långvarigt lidande.

Hovrätten har kommit fram till att kirurgen i samtliga tre fall har avlägsnat patienternas luftstrupar och ersatt dessa med syntetiska luftstrupar. Hovrätten har även kommit fram till att patienterna har orsakats kroppsskador och lidande.

Liksom tingsrätten har hovrätten funnit att ingreppen inte har överensstämt med vetenskap och beprövad erfarenhet. Ingreppen har inte varit straffria med hänsyn till principen om social adekvans eller på grund av samtycke.

Hovrätten har, till skillnad från tingsrätten, kommit fram till att det inte var fråga om nödsituationer när ingreppen på den första och den andra patienten gjordes. Utredningen talar i stället för att de hade kunnat leva under en inte obetydlig tid utan ingreppen. När det gäller ingreppet på den tredje patienten har hovrätten kommit fram till att en nödsituation förelåg men att ingreppet trots detta var oförsvarligt.

- Vi har ansett att utrymmet för att med stöd av nödbestämmelsen utföra        obeprövade ingrepp på människor i strid med de regelverk som finns för sjukvård och forskning måste vara mycket begränsat säger rättens ordförande, hovrättsrådet Maria Hölcke.

Hovrätten ifrågasätter inte att kirurgen har haft en förhoppning om att metoden skulle fungera. Trots det har hovrätten kommit fram till att kirurgen har handlat med uppsåt. Utredningen visar nämligen att han insett risken för att ingreppen skulle orsaka patienterna kroppsskador och lidande och att han dessutom varit likgiltig inför att det skulle ske.

- Vid uppsåtsbedömningen har vi lagt vikt vid att det inte rört sig om några impulshandlingar utan om planerade ingrepp och att det därmed har funnits utrymme för överväganden säger Maria Hölcke.

Hovrätten har kommit fram till att gärningarna ska bedömas som tre fall av grov misshandel och att påföljden ska bestämmas till fängelse i två år och sex månader.