Svea hovrätt meddelar dom i mål om intrång på Musköbasen.

Mål: B 7645-22
Svea hovrätt har idag meddelat dom mot två män som åtalades för grov olovlig befattning med hemlig uppgift, obehörigt tillträde till skyddsobjekt och olovlig avbildning av skyddsobjekt. Hovrätten dömer männen för gärningarna, men anser inte att brottet obehörig befattning med hemlig uppgift ska bedömas som grovt. Påföljden bestäms till fängelse i fyra månader.

Enligt åtalet har de tilltalade i november/december 2018 tagit sig in i berget på Musköbasen, som är ett militärt skyddsobjekt, samt filmat och fotograferat hemliga uppgifter. Om dessa uppgifter nådde främmande makt skulle de kunna innebära men för Sveriges säkerhet. I åtalet påstås också att brottet är grovt bland annat eftersom det rört sig om förhållanden av stor betydelse för Sveriges säkerhet.

Södertörns tingsrätt dömde männen i enlighet med åtalet och bestämde påföljden till fängelse i ett år och fyra månader.

Både åklagaren och de tilltalade överklagade tingsrättens dom. De tilltalade har bland annat uppgett att de vid tillfället var aktiva inom subkulturen Urban Exploration och att de endast ville utforska bergsutrymmena på Musköbasen, men att de inte förstod eller misstänkte att det fanns någon hemlig militär verksamhet där.

I domen konstaterar hovrätten att det är klarlagt att de tilltalade har agerat på det sätt som påstås i åtalet och att det rört sig om en stor mängd filmer och bilder som skildrar hemliga förhållanden som skulle kunna innebära men för rikets säkerhet om främmande makt fick ta del av uppgifterna. Det är också klarlagt att männen hade uppsåt.

Hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att brottet obehörig befattning med hemlig uppgift inte ska bedömas som grovt brott. Enligt hovrätten innehåller bilderna och filmerna visserligen uppgifter som är av stor betydelse för rikets säkerhet, men det är inte visat att männen förstod eller misstänkte detta eftersom det redan fanns en hel del offentlig information om Musköbasen på bland annat internet.

- Hovrätten gör en annan bedömning än tingsrätten vad gäller uppsåtet i vissa delar och männen får därför ett lägre straff, säger Camilla Larsson, hovrättsråd.

Hovrätten bestämmer påföljden till fängelse i fyra månader efter att ha vägt in att de tilltalade kommer att förlora sina anställningar och eftersom det gått lång tid sedan brottet begicks.

Två hovrättsråd är skiljaktiga och vill döma till ett något längre fängelsestraff.