Arbeta på Svea hovrätt

Som anställd i Svea hovrätt har du ett ansvarfullt arbete och bidrar till att handlägga mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt.

Av hovrättens ca 390 medarbetare är ungefär en tredjedel domare som arbetar med att bedöma frågor i olika typer av mål och att lösa tvister. Övriga medarbetare arbetar huvudsakligen med beredningen av målen eller med administration och service inom hovrätten. Hovrätten har även en betydelsefull roll i att utbilda yngre jurister.

Administrativ personal

Svea hovrätts administrativa enhet leds av en kanslichef.

Den administrativa enheten består av registratur, arkiv, bibliotek, IT-enhet, chefssekreterare, ekonomi- och personalstöd, administrativa fiskaler samt en serviceenhet med expeditionsvakter och ordningsvaktsutbildade domstolsvärdar.

Handläggare

På varje avdelning finns ett kansli där 5-7 domstolshandläggare arbetar. En handläggarchef är chef för avdelningens kansli. Handläggarchefen har även arbetsuppgifter inom målhantering.

Föredragande

Vid hovrättens två specialavdelningar arbetar föredragande. En av dessa avdelningar är Mark- och miljööverdomstolen. Den andra specialavdelningen är avdelning 2, där Patent- och marknadsöverdomstolen finns liksom en inriktning på bl.a. hyresmål.

Föredragandena har huvudsakligen ett ansvar för att förbereda och föredra mål för avgörande. Som titeln ”föredragande” antyder är en viktig uppgift att muntligen för rättens ledamöter redogöra för ett mål, eller en delfråga i ett mål.

För att man ska vara aktuell för en tjänst som föredragande i Svea hovrätt krävs normalt juristexamen samt notarieutbildning med goda vitsord.

Fiskaler och tf. assessorer

Efter juristexamen och notarieutbildning vid en tingsrätt eller förvaltningsrätt kan man söka anställning som fiskal i hovrätten. Anställningen inleds med sex månaders provanställning. Efter prövning övergår anställningen till att vara tills vidare.

I hovrätten har fiskalen bl.a. ansvar för att förbereda mål för avgörande. Efter minst ett års tjänstgöring får fiskalen arbeta med dömande uppgifter, på eget ansvar eller tillsammans med andra domare, vid en tingsrätt eller flera tingsrätter under totalt minst två års tid.

Efter fiskalsarbetet vid tingsrätt återvänder fiskalen till hovrätten för att göra s.k. adjunktionstjänstgöring under ett år. Det innebär att fiskalen får döma tillsammans med andra domare i hovrätten. Fiskalen är under det året tillförordnad (tf.) hovrättsassessor.

Under tjänstgöringstiden genomgår fiskalen ett utbildningsprogram för unga domare. Utbildningen ger tillfälle till att fördjupa kunskaperna inom olika ämnesområden och utbyta erfarenheter med kollegor från andra domstolar. Fiskalstjänstgöringen ger vana att som ordförande leda förhandlingar och se till att mål och ärenden blir tillfredsställande utredda samt kunskap om hur man sammanställer allt som behövs för ett avgörande i en dom eller ett beslut.

Efter godkänd adjunktionstjänstgöring förordnas fiskalen till hovrättsassessor. En hovrättsassessor kan gå vidare till anställning som domare, t.ex. i tingsrätt. Assessorn kan även söka sig till andra kvalificerade juridiska arbeten. Vanliga arbeten för en assessor är bland annat arbete som justitiesekreterare, dvs. som föredragande i t.ex. Högsta domstolen, eller olika offentliga uppdrag såsom arbete vid Regeringskansliet, riksdagsutskotten, kommittéväsendet och Domstolsverket. Det finns även assessorer som arbetar som åklagare eller som biträdande jurister vid advokatbyråer.

Fiskal med särskild inriktning

Inom ramen för den befintliga domarutbildningen finns möjlighet att söka anställning som fiskal med särskild inriktning immaterialrätt, marknadsföringsrätt och konkurrensrätt eller med särskild inriktning på mark- och miljörätt. Dessa tjänster utlyses med jämna mellanrum genom en annons på Sveriges domstolars hemsida. Intresse och tidigare erfarenhet inom ett eller flera av dessa områden är meriterande. Anställningsförfarandet går i övrigt till som för andra fiskaltjänster.

Ordinarie domare

När hovrätten avgör ett mål deltar alltid juristdomare i avgörandet. De ordinarie domarna är utnämnda av regeringen att vara domare vid hovrätten.

President

Hovrättspresidenten är chef för hovrätten och ytterst ansvarig för hovrättens verksamhet.

Lagmän

Hovrätten är indelad i åtta dömande avdelningar. Chef för varje avdelning är en hovrättslagman.

Hovrättsråd

Hovrättsråd är av regeringen utnämnda till att vara domare i hovrätten. Ofta är de assessorer i grunden. Även jurister utan sådan bakgrund rekryteras till tjänster som hovrättsråd. Hovrättsråden i Svea hovrätt har regelmässigt arbetat med juridik på kvalificerad nivå under flera år innan de utnämndes till hovrättsråd.

Tekniska råd

På Mark- och miljööverdomstolen arbetar också tekniska råd. De tekniska råden är ordinarie domare och tillför teknisk sakkunskap inom de olika rättsområden som hanteras på Mark- och miljööverdomstolen. De kan vara exempelvis ingenjörer, lantmätare eller arkitekter.

Patentråd

På Patent- och marknadsöverdomstolen arbetar också patentråd. Patentråd är ordinarie domare med teknisk kompetens, civilingenjörsexamen eller motsvarande, som deltar i beredningen och avgörandet av mål och ärenden om patent. Patentråden har förutom sina tekniska kunskaper också ingående kunskaper om det patenträttsliga regelverket, så att de kan koppla ihop det tekniska kunnandet med tillämpningen av patentlagens regler.

Uppdaterad
2023-10-13