Hyresmål

Svea hovrätt är överinstans i mål som överklagas från hyresnämnderna.

Frågor och svar

Hur lång tid tar det innan ett mål avgörs i hovrätten?

Hur lång tid ett enskilt mål tar att avgöra varierar i hög grad, främst beroende på sådant som målets omfattning, hur komplicerat målet är, om förhandling ska hållas eller inte och hovrättens arbetsbelastning.

Kostar det att överklaga ett beslut från hyresnämnden?

Hovrätten tar inte ut någon avgift för att handlägga ett överklagande. Se vidare under nästa fråga.

Kan jag få ersättning för mina rättegångskostnader i hovrätten eller kan jag bli skyldig att betala motpartens rättegångskostnader?

Exempel på rättegångskostnader som en part kan ha i hovrätten är kostnader för eget ombud, men också för vittnen som part har begärt ska höras på nytt i hovrätten.

Vanligtvis får den som förlorar ett mål i hovrätten betala motpartens rättegångskostnader. I hyresnämndsmål finns emellertid några viktiga undantag. I tvister om t.ex. förlängning av hyresavtal, ändring av hyresvillkor och återbetalning av hyra kan en part inte få ersättning för sina rättegångskostnader av motparten och inte heller bli skyldig att ersätta motpartens rättegångskostnader.

Kan jag få rättshjälp i hovrätten?

Har du haft rättshjälp i hyresnämnden gäller det beslutet även i hovrätten, om inte hovrätten bestämmer annat. Se vidare under nästa fråga.

Om du ansöker om rättshjälp i hovrätten är det hovrätten som tar ställning till om du ska beviljas rättshjälp. En grundförutsättning för att rättshjälp ska beviljas, är att sökanden har behov av ett juridiskt biträde. Hyresnämndsmålen anses dock sällan så komplicerade att ett biträdesbehov av den anledningen är nödvändigt.

Kan jag ta i anspråk mitt rättsskydd i hovrätten?

Till skillnad från i hyresnämnden kan du normalt få ersättning från rättsskyddet i din hemförsäkring för de kostnader som uppkommer i hovrätten. Har du rätt till ersättning ur din försäkring, kan du inte få rättshjälp. Har du haft rättshjälp i hyresnämnden, ska den upphöra.

Fråga ditt försäkringsbolag vilka villkor som gäller för din försäkring.

Krävs prövningstillstånd i hovrätten?

Prövningstillstånd krävs inte i mål som överklagas från hyresnämnden.

Vad ska jag skriva i mitt överklagande?

Ditt överklagande ska innehålla följande uppgifter.

Vilket beslut som du vill överklaga.

Ange vilken hyresnämnd som har meddelat beslutet, hyresnämndens ärendenummer och dag för hyresnämndens avgörande.

Den ändring av hyresnämndens beslut som du vill att hovrätten ska göra.

Exempel: Jag yrkar att hovrätten ska avslå motpartens talan i hyresnämnden.

Grunderna för överklagandet.

Ange varför du tycker att hyresnämndens beslut ska ändras, t.ex. genom att ange vad du anser är fel i hyresnämndens motivering.

Bevisuppgift.

Om du vill åberopa bevisning ska du ange följande.

  • Den bevisning (muntlig eller skriftlig) som du vill åberopa. Tänka på att bifoga skriftlig bevisning som du inte tidigare har gett in till hyresnämnden.
  • För varje bevis som du åberopar ska du också ange vad du menar att det ska bevisa. Exempel: Jag åberopar ett kvitto för att bevisa att jag har betalat oktober-hyran.

Om du vill åberopa förhör med någon som hördes i hyresnämnden, ska du också ange om du vill att personen ska höras på nytt i hovrätten eller om du vill att hovrätten ska ta del av den ljudupptagning som gjordes i hyresnämnden.

I förekommande fall, om du önskar uppskov med att flytta.

Detta gäller endast om ditt mål gäller förlängning av hyresavtal. Önskar du uppskov, ska du också ange hur lång tid du vill ha uppskov (räknat från månadsskiftet närmast efter hovrättens avgörande).

Ska de som hördes i hyresnämnden, höras på nytt i hovrätten?

Har ett förhör med part eller vittne spelats in med ljud och bild i hyres­nämnden hålls ett nytt förhör i hovrätten endast om ytterligare frågor behöver ställas till förhörspersonen. Saknas en bildupptagning från hyresnämnden, t.ex. för att förhöret skett per telefon, kan ett nytt förhör behöva hållas i hovrätten även i andra fall.

 

Får jag bo kvar i lägenheten under målets handläggning i hovrätten?

Även om hyresnämnden har beslutat att du måste flytta en viss dag, så har du som huvudregel rätt att bo kvar i lägenheten till dess att hovrätten har avgjort målet.

Detta gäller dock inte om hyresnämnden har stadfäst en förlikning eller bestämt att beslutet om avflyttning får verkställas trots att det har överklagats. I sådant fall kan du, i samband med ditt överklagande, begära att hovrätten ska besluta att hyresnämndens beslut tills vidare inte får verkställas (inhibition).

Vad händer med överklagandet i hovrätten?

Hovrätten kontrollerar inledningsvis om ditt överklagande är fullständigt. Är det ofullständigt, får du ett föreläggande från hovrätten om att komplettera överklagandet. Se vidare under de två följande frågorna.

Kommer motparten att få se mitt överklagande?

Bedömer hovrätten att det finnas anledning att hålla muntlig förhandling i målet eller att det kan finnas anledning att ändra hyresnämndens beslut, kommer hovrätten att förelägga din motpart att skriftligen yttra sig över överklagandet. I annat fall kommer hovrätten att ta ställning till ditt överklagande så snart det är komplett och utan att höra din motpart.

Kommer hovrätten att hålla en muntlig förhandling?

Har ingen av parterna åberopat muntlig bevisning eller begärt muntlig förhandling, avgör hovrätten normalt målet utan att hålla en förhandling.

Bedömer hovrätten att muntlig förhandling inte behövs trots att någon av parterna har åberopat muntlig bevisning eller begärt muntlig förhandling, skickar hovrätten ut ett s.k. slutföreläggande. Den part som har något att tillägga innan hovrätten avgör målet, har då möjlighet att skriftligen göra det.

När och hur avgörs målet i hovrätten?

Om muntlig förhandling inte ska hållas, avgörs målet efter föredragning. Vid en föredragning deltar tre domare. Efter föredragningen skrivs ett beslut, som skickas till parterna så snart det är färdigt att meddelas. Eftersom det kan ta olika lång tid att skriva ett beslut, bestäms ingen tidpunkt för när beslutet ska meddelas.

Om muntlig förhandling ska hållas, kallar hovrätten skriftligen parterna och de ytterligare personer som ska höras i målet till en förhandling. Vid förhandlingen deltar alltid tre domare. Vid förhandlingens slut bestämmer hovrätten när och på vilket sätt hovrättens avgörande kommer att meddelas.

Vad händer efter hovrättens beslut?

Hovrättens beslut går inte att överklaga. Om hovrätten t.ex. har beslutat att en hyresgäst inte har rätt att bo kvar i lägenheten så framgår det av beslutet när hyresgästen är skyldig att flytta. Hyresvärden kan då begära hjälp av Kronofogdemyndigheten för att verkställa beslutet.

Vägledande avgöranden i mål som har överklagats från en hyresnämnd

Mer information

Mer information om hyres- och bostadsrättsfrågor hittar du på Hyres- och arrendenämndernas webbplatser. 

Uppdaterad
2023-05-26