Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen ska enligt lag publicera kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

Efter remisstidens utgång avpubliceras kungörelsen.

M 5401-23

Saken

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för behandling av askor (avfall) inom fastigheten Kopparverket 8 

Kommun

Helsingborgs kommun

Dom

Tisdag 30 april

M 1133-24

Saken

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till anläggande, drift och avveckling av en havsbaserad gruppstation för vindkraft omfattande högst 70 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om högst 330 meter. Ansökan omfattar även tillstånd till med vindparken sammanhängande anläggningar såsom transformatorstationer, mätmaster samt nedläggning av kablar för parkens interna kabelnät.

Kommun

Sölvesborgs och Karlshamns kommuner

Remisstidens utgång

31 maj 2024

M 2929-23

Saken

Ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken till naturgrustäkt, vattenverksamhet med mera inom fastigheterna Dansby 1:69 och 1:3. Ansökan avser bland annat

  • att under 20 år få bedriva täkt av 7,2 miljoner ton naturgrus med ett årligt uttag av 360 000 ton naturgrus,
  • uppförande och drift av anläggning för krossning och sortering,
  • grundvattenuttag upp till 150 000 m3 per år, och
  • infiltration upp till 150 000 m3 vatten per år.

Kommun

Motala kommun

Remisstidens utgång

20 juni 2024

M 1211-24

Saken

Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt miljöbalken för anläggande av erosionsskydd och nytt dagvattenutlopp på fastigheten Öster Jär 1:7. Ansökan omfattar även dispens enligt artskyddsförordningen för flytt av växten knölvial på fastigheterna Mellanköpinge 1:21 och Öster jär 1:171.

Kommun

Trelleborgs kommun

Remisstidens utgång

24 juni 2024

M 1986-24

Saken

Ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för tillfällig grundvattenbortledning på fastigheterna Obygden 10, 11, 13, 14, 15, 16 och 18. Vattenbortledningen kommer att göras via ett fyrtiotal borrhål i syfte att genom termisk behandling (in situ) sanera förorenad jord, berg och vatten. Verksamheten uppges beröra ovan angivna fastigheter.

Kommun

Jönköpings kommun

Remisstidens utgång

28 juni 2024

M 1933-24

Saken

Ansökan om tillstånd till anläggande av ny kajanläggning med mera på Verkö. Ansökan omfattar yrkande av tillstånd till vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet, ändringstillstånd att bedriva hamnverksamhet vid de nya anläggningarna, samt dispens för dumpning av högst 125 000 m3(fast mått) muddermassor inom vattenområdet.

Verksamheten uppges beröra fastigheterna Verkö 3:1, 3:25, 3:27, 3:272 samt även angränsande fastighet Verkö 3:338.

Kommun

Karlskrona kommun

Remisstidens utgång

9 augusti 2024

Uppdaterad
2024-05-21