Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen ska enligt lag publicera kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

Efter remisstidens utgång avpubliceras kungörelsen.

Saken

Ansökan om lagligförklaring av brunn, tillstånd att behålla befintliga brunnar samt tillstånd till bortledande av grundvatten på fastigheterna Binnaretorp 1:35 och 1:5

Kommun

Torsås kommun

Dom

2 mars 2020

Saken

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för anläggande av nytt färjeläge vid Stillerydshamnen på fastigheten Stilleryd 8:8 samt allmänt vattenområde

Kommun

Karlshamns kommun

Dom

3 mars 2020

Saken

Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet vid Finsjö Övre kraftverk, beläget i Emån. Tillstånd till installation och tillfällig drift (fem år) av skruvturbin inklusive ränna för uppströmsvandring, till ombyggnation av befintlig avledare för nedströmsvandring samt till biotopvårdande åtgärder och ändrade vattenhushållningsbestämmelser vid kraftverket

Kommun

Mönsterås kommun

Remisstidens utgång

6 april 2020

Saken

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till ytvattenbortledning från Hornsjön för allmän vattenförsörjning m.m.

Kommun

Borgholms kommun

Inställd huvudförhandling och syn

Huvudförhandlingen den 15 april är inställd. Domstolen återkommer om nytt datum.

Saken

Ansökan om tillstånd till bortledande av ytvatten för allmän reservvattenförsörjning från Mörrumsån samt uppförande av anläggning för detta ändamål på fastigheterna Kråkekull 1:21 och 1:24 

Kommun

Karlshamns kommun

Remisstidens utgång

30 april 2020

Saken

Ansökan om tillstånd till bergtäkt m.m. samt vattenverksamhet

Kommun

Vimmerby kommun

Remisstidens utgång

30 april 2020

Saken

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken avseende befintlig verksamhet samt utökad produktion på företagets anläggningar på fastigheterna Boanäs 3:2 och Nyboholm 2:2

Kommun

Vetlanda kommun

Huvudförhandling och syn

13-14 maj 2020 kl.09.00

Uppdaterad
2020-03-27

Hitta på sidan

Relaterat innehåll