Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen ska enligt lag publicera kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

Efter remisstidens utgång avpubliceras kungörelsen.

M 5063-21

Saken

Ansökan om tillstånd till täktverksamhet, asfalt- och betongtillverkning, återvinningsverksamhet samt bortledande av grundvatten på fastigheterna Lövstad 2:1 och Borg 19:1.

Kommun

Norrrköpings kommun

Dom meddelad

28 augusti 2023

M 3599-22

Saken

Ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken att bibehålla brunn, anlägga nya
brunnar samt att bortleda grundvatten samt lagligförklarat befintliga brunnar, m.m., på fastigheten Vittsjö 108:1 m.fl.

Kommun

Hässleholms kommun

Dom meddelad

1 september 2023

M 1887-23

Saken

Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till fortsatt och utökad verksamhet vid Örtoftaverket på fastigheten Örtofta 21:15.

Kommun

Eslövs kommun

Remisstidens utgång

8 september 2023

 

M 1142-23

Saken

Ansökan om tillstånd till fortsatt drift, samt miljöanpassning av vattenkraftsanläggningen vid Långarekull i Västerån, Nissans vattensystem.

Kommun

Gislaveds kommun

Remisstidens utgång

25 september 2023

M 2760-23

Saken

Ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad bergtäktverksamhet, bortledande av yt- och grundvatten samt återvinning av entreprenadberg och jordmassor m.m. på fastigheterna Runtorp 1:31, 1:6, 1:7, 2:20 och 4:7.

Kommun

Kalmar kommun

Remisstidens utgång

30 september 2023

M 5677-22

Saken

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för utrivning av dammanläggning samt upptröskling för faunapassage i Baggeboströmmen.

Kommun

Kristianstads och Olofströms kommuner

Huvudförhandling och syn

Huvudförhandling hålls den 3 oktober 2023 med start kl. 09.30 i Kristianstads tingsrätts lokaler. Eventuellt kommer syn att hållas på plats.

M 2614-23

Saken

Ansökan om tillstånd till utrivning av Hammarmölledammen på fastigheten Tormestorp 5:31 med framställt yrkande om tillstånd enligt 7 kap. 28a § miljöbalken.

Kommun

Hässleholms kommun

Remisstidens utgång

13 oktober 2023

M 2713-22

Saken

Ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för rivning och nybyggnation av broar vid Citadellsfogen i Malmö stad.

Kommun

Malmö kommun

Dom meddelad

14 september 2023

Uppdaterad
2023-09-14