Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen ska enligt lag publicera kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

Efter remisstidens utgång avpubliceras kungörelsen.

Saken

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken att anlägga fast dämme i Lilla å för reglering av minimivattentillståndet i Ballingslövsjön och Ottarpasjön på fastigheterna Stoby-Algutstorp 2:8 och Ballingslöv 62:1

Kommun

Hässleholms kommun

Dom

15 november 2019

Saken

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, innefattande tillstånd till markavvattning, för att utföra och upprätthålla översvämningsskydd samt för att reparera befintliga sanddyner m.m., på Falsterbohalvön (Falsterbonäset) i Vellinge kommun

Kommun

Vellinge kommun

Huvudförhandling

Start måndag 25 november 2019 kl.08.30 t.o.m. (som längst) fredag 13 december 2019

Förhandlingen kommer att hållas på följande platser: 

  1. Vellinge konserthus, konsertsalen, Vellinge kulturskola, Norrevångsgatan 1 i Vellinge, eller
  2. Fullmäktigesalen, Kommunhuset, Norrevångsgatan 3 i Vellinge

Saken

M 1458-19: Ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för bortledande av grundvatten för byggande av planskild korsning mellan Västkustbanan och Sibirienvägen, Södra Ängelholm.

M 1459-19: Ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för bortledande av grundvatten för byggande av planskild korsning vid Ängavångsgatan, Ödåkra, Helsingborgs kommun.

M 1460-19: Ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för bortledande av grundvatten för byggnation av två nya järnvägsbroar samt lagligförklaring och förlängning av en befintlig järnvägsbro över gångport i centrala Ödåkra, Helsingborgs kommun. Åtgärderna inkluderar även rivning av en befintlig gång- och cykelport, vilket innebär att bortpumpning av grundvatten på platsen upphör.

M 1461-19: Ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för arbete i vattenområde i samband med uppförande av en ny bro över Vege å söder om Ängelholm. 

M 1462-19: Ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för bortledande av grundvatten för planskild korsning vid Flöjavägen, byggande av påldäck m.m., mellan Ödåkra och Kattarp, Helsingborgs kommun. 

Se närmare beskrivning i kungörelserna nedan. 

Kommun

Ängelholms och Helsingborgs kommuner

Remisstidens utgång

9 december 2019

Saken i M 2627-19

Ansökan om tillstånd till ombyggnad av regleringsdammen med mera i sjön Mien. Yrkandena omfattar bland annat tillstånd att riva ut befintlig dammbyggnad och att få uppföra en ny, att muddra och därvid vidta erforderliga åtgärder, att i efterhand få godkänt att Karlshamns Energi och Vatten AB har avvikit från vattenhushållningsbestämmelserna för Miens reglering samt att få genomföra åtgärder inom vattenskyddsområde Långasjön-Mien. Anläggningarna för de sökta vattenverksamheterna är idag, eller blir om tillstånd lämnas, belägna inom fastigheterna Midingsbråte 1:49, 1:50 samt Gäddesviksås 1:62.

Saken i M 3583-19

Ansökan om omprövning alternativt tillstånd att på fastigheterna Gäddesviksås 1:34 och Midingsbråte 1:50 få bibehålla befintlig vattenkraftsanläggning, att få förändra vattnets djup och läge, att få bedriva vattenverksamhet med två turbiner med en total slukförmåga om 2,2 kubikmeter per sekund samt att i gränslinjen mellan de två fastigheterna, genom en befintlig flodlucka, få leda ut maximalt 2,5 kubikmeter  per sekund samt att få tillstånd att utföra åtgärder inom vattenskyddsområde Långasjön-Mien (domstolens). De ansökta verksamheterna omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. 

Kommun

Tingsryds kommun

Remisstidens utgång

3 januari 2020

Saken

Ansökan om tillstånd till bortledande av ytvatten för allmän reservvattenförsörjning från Mörrumsån samt uppförande av anläggning för detta ändamål på fastigheterna Kråkekull 1:21 och 1:24 

Kommun

Karlshamns kommun

Remisstidens utgång

10 januari 2020

Publicerad
2019-07-02
Uppdaterad
2019-07-02

Hoppa till innehåll

Relaterat innehåll