Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen ska enligt lag publicera kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

Efter remisstidens utgång avpubliceras kungörelsen.

Saken

Ansökan om tillstånd till ytvattenbortledning från Hornsjön m.m. för allmän vattenförsörjning samt att bygga om och bibehålla regleringsanordningen vid Ålkistan samt att där anlägga en fiskvandringsväg 

Kommun

Borgholms kommun

Dom

21 oktober 2020

Saken

Ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken för bergtäkt m.m. samt vattenverksamhet på fastigheten Vasketorp 1:5

Kommun

Vimmerby kommun

Huvudförhandling

27-28 oktober 2020

Saken

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken för uttag av grundvatten i samband med framtida underhåll vid Böda västra bevattningsdamm, inom fastigheten Borgholm Mellböda 24:1

Kommun

Borgholms kommun

Remisstidens utgång

6 november 2020

Saken

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för anläggande av totalt åtta vallar inom vattenområde, utökning av befintlig våtmark och utfyllnad inom två vattenområden, samt utsläpp av avloppsvatten i form av avlett dagvatten från detaljplanelagt verksamhetsområde inom fastigheterna Öjaby 1:17 och Norrby 1:1. 

Kommun

Växjö kommun

Remisstidens utgång

16 november 2020

Saken

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utökad och fortsatt verksamhet för hantering av avfall på fastigheten Bumerangen 1

Kommun

Värnamo kommun

Huvudförhandling

18-19 november 2020

Saken

Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet vid Trekantens plantskola, fastigheterna Harby 29:1, 1:114 och 1:104, genom bortledande av grundvatten för bevattning, anläggande av ytterligare borrad brunn på fastigheten Harby 29:1, samt lagligförklaring av tre brunnar på fastigheterna Harby 29:1, 1:114 och 1:104

Kommun

Kalmar kommun

Huvudförhandling

20 november 2020

Uppdaterad
2020-10-28

Hitta på sidan

Relaterat innehåll