Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen ska enligt lag publicera kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

Efter remisstidens utgång avpubliceras kungörelsen.

M 1032-21

Saken

Ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap miljöbalken till fortsatt och utökad bergtäktsverksamhet med mera på fastigheterna Finja-Hörlinge 6:1 och Björkeröd 1:13

Kommun

Hässleholms kommun

Dom 

26 augusti 2022

M 1136-21

Saken

Ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken till fortsatt och utökad bergtäktsverksamhet med mera, inklusive knackning, krossning och sortering, på fastigheten Vånga 89:3

Kommun

Kristianstad kommun

Dom 

14 september 2022

M 1066-22

Saken

Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för grundvattenuttag för bevattning av fastigheterna Edenryd 4:1 och Åby 23:1

Kommun

Bromölla kommun

Remisstidens utgång

23 september 2022

M 409-22

Saken

Ansökan om lagligförklaring av befintlig småbåtshamn samt tillstånd enligt 11 kap 9 § miljöbalken angående förlängning av befintlig flytbrygga med mera i Getryggen småbåtshamn. Verksamheten uppges beröra fastigheterna Älmhult 20:1, 27:1, 27:4, 27:5, 27:6, 28:1, 29:1, 29:2 och 32:1, Stranden 1 samt Näset 1. 

Kommun

Älmhults kommun

Remisstidens utgång

27 september 2022

M 5063-21

Saken

Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till täktverksamhet, asfalt- och betongtillverkning, återvinningsverksamhet samt tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken (bortledande av grund- och ytvatten) inom fastigheterna Lövstad 2:1 och Borg 19:1 

Kommun

Norrköpings kommun

Remisstidens utgång

1 oktober 2022

M 6042-21

Saken

Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken avseende bortledning av ytvatten för kommunal vattenförsörjning från Försjön samt anlägga en ledning med mera i Försjön. Ansökan om tillstånd enligt 7 kap 28 a § miljöbalken (naturatillstånd).

Kommun

Eksjö kommun

Remisstidens utgång

29 oktober 2022

Uppdaterad
2022-09-22