Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen ska enligt lag publicera kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

Efter remisstidens utgång avpubliceras kungörelsen.

Saken

Ansökan om nytt tillstånd enligt 9 kap. 6 § miljöbalken för befintlig och ändrad avfallshantering till verksamheten vid Häradsuddens avfallsanläggning inom fastigheterna Borg 21:10 och 21:35

Kommun

Norrköpings kommun

Remisstidens utgång

19 april 2021

Saken

Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. och 11 kap. miljöbalken för utfyllnad av vattenområde m.m. i Norra hamnen, fastighet Hamnen 22:164 samt angränsande allmänt vattenområde 

Kommun

Malmö kommun

Huvudförhandling

14-15 april 2021

Saken

Ansökan om tillstånd till fortsatt och ändrad verksamhet vid Lunds hetvattencentral, fastigheten Plogen 2

Kommun

Lunds kommun

Huvudförhandling

15 april 2021

Saken

Ansökan om förlängning av arbetstid med tio år t.o.m. 9 december 2030 gällande anläggande av invallning vid Grimskallen och utfyllnad med material bakom invallningen för iordningställande av ytterligare verksamhetsytor och utrivning av befintlig vågbrytare vid Grimskallen som ett led i iordningställande av invallningen vid Grimskallen. 

Den begärda förlängningen av arbetstid avser vattenverksamhet utanför den yttre hamnbassängen och uppges enbart beröra fastigheterna Oskarshamn 3:1 och Kolberga 2:4

Kommun

Oskarshamns kommun

Remisstidens utgång

26 april 2021

Saken

Ansökan om lagligförklaring av uttagsbrunn, att få bibehålla uttagsbrunn samt att få anlägga en tillkommande uttagsbrunn m.m. på fastigheten Stora Klobo 1:208. Därutöver yrkas tillstånd att få bortleda grundvatten till en sammanlagd mängd av i medeltal 150 kubikmeter per dygn och maximalt 200 kubikmeter per dygn. 

Kommun

Högsby kommun

Remisstidens utgång

29 april 2021

Saken

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken att inom allmänt vattenområde i Skälderviken från havsbotten ta ut 75 000 m3 sand vid ett och samma tillfälle; att med denna sand strandfodra stränderna vid Havsbaden och Vejbystrand; att vid behov utföra lokal sandåterföring, samt att utföra uttag av sand inom Natura 2000-området Nordvästra Skånes havsområde. Verksamheten uppges beröra fastigheterna Standpaviljongen 1, Vejby 141:1, Vejby 213:1, Vejby 214:2, Valhall 6:142 och Ängelholm 3:1.

Kommun

Ängelholms kommun

Remisstidens utgång

30 april 2021

Saken

Ansökan om tillstånd att anlägga en faunapassage och utföra biotopvårdande åtgärder m.m. i Kävlingeån vid Rinnebäcks dämme. Föreningen yrkar även lagligförklaring av dammen i dess nuvarande skick, om s.k. "urminnes hävd" inte kan styrkas. 

Verksamheten uppges beröra fastigheterna Lacklängan 5:6, Rinnebäcks Stamp 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:12, Hoby 23:1, 25:1 och 3:2, Hoby Mölla 1:8, Rinnebäck 15 och 1:52, Rinnebäcksmölla 2 och 3, Stora Harrie 2:2, 6:12 och 21:26. Vidare uppges att samfälligheterna Rinnebäcks Stamp S1 och S2 berörs.

Kommun

Lunds och Kävlinges kommuner

Remisstidens utgång

10 maj 2021

Saken

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken 9 kap. och 11 kap. till täkt av berg samt bortledande av inläckande yt- och grundvatten, på fastigheten Borg 21:35, Häradsudden.

Kommun

Norrköpings kommun

Huvudförhandling

20-21 maj 2021

Saken

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken att på fastigheten Bjärsgård 3:29 bland annat bedriva fortsatt och utökad bergtäktverksamhet med ett maximalt årligt uttag av 1,2 miljoner ton berg och morän, samt bortleda allt i täkten inläckande nederbörds- och grundvatten, och att uppföra och bibehålla de anläggningar som behövs för vattenverksamheten. 

Kommun

Klippans kommun

Remisstidens utgång

31 maj 2021

Uppdaterad
2021-04-15

Hitta på sidan

Relaterat innehåll