Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen ska enligt lag publicera kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

Efter remisstidens utgång avpubliceras kungörelsen.

M 5474-22

Saken

Ansökan om tillstånd till anläggnings- och byggnadsarbeten på fastigheten Norrköping Fiskeby 1:47 avseende ny upplösningslinje vid Fiskeby bruk.

Kommun

Norrköpings kommun

Dom

28 februari 2023

M 3338-22

Saken

Ansökan om tillstånd till hel utrivning av Görarpsdammen i Råån, belägen inom fastigheterna Ramlösa 7:1 och Örby 18:1, Helsingborgs kommun. Ansökan omfattar även åtgärder i form av biotopvård, bottenanpassning och stabilisering på dessa fastigheter samt på fastigheten Görarp 4:2.

Kommun

Helsingborgs kommun

Remisstidens utgång

24 april 2023

M 505-22

Saken

ansökan om tillstånd till utrivning av Ebbarps kraftverk och damm samt tillstånd för biotorpvårdande åtgärder i anslutning till utrivningen på fastigheten Tostarp 1:12 m.fl.

Kommun

Perstorps kommun

Dom

15 mars 2023

 

Uppdaterad
2023-03-15