Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen ska enligt lag publicera kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

Efter remisstidens utgång avpubliceras kungörelsen.

Saken

Tillstånd enligt miljöbalken till bergtäkt, återvinningsverksamhet och deponi för inert icke farligt avfall samt vattenverksamhet på fastigheterna Veberöd 9:1 och Södra Ugglarp 1:1

Kommun

Lunds kommun

Deldom

20 december 2019

Saken

Tillstånd till utökad produktion av CTMP-massa om högst 225 000 ton per år vid bolagets anläggningar på fastigheten Munksjö 1:1, samt tillstånd att anlägga ny utloppsledning för renat processavloppsvatten i Lagans huvudfåra

Kommun

Vaggeryds kommun

Deldom

20 december 2019

Saken

Tillstånd till bergtäkt med tillhörande verksamheter inklusive vattenverksamhet

Kommun

Jönköpings kommun

Dom

16 januari 2020

Saken

Ansökan om tillstånd till stabilisering av kaj (Sölvesborgs kommun)

Ansökan om att inom vattenområdet genom pålning möjliggöra planerat uppförande av byggnader och bryggplattform samt anlägga småbåtshamn (Solixx Utvecklings AB)

Kommun

Sölvesborgs kommun

Huvudförhandling

11 februari 2020 kl.09.00

Saken

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till produktion av pentaerytritol (penta) m.m. vid bolagets anläggning

Kommun

Perstorps kommun

Huvudförhandling

12 februari 2020 kl.09.00

Saken

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken att bygga om och bibehålla regleringsanordning vid Ålkistan och anlägga en fiskvandringsväg med bräddtröskel samt tillstånd till ytvattenbortledning med högst 300 000 kubikmeter vatten om året från Hornsjön för allmän vattenförsörjning, m.m. 

Kommun

Borgholms kommun

Remisstidens utgång

20 februari 2020

Publicerad
2019-07-02
Uppdaterad
2019-07-02

Hitta på sidan

Relaterat innehåll