Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen ska enligt lag publicera kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

Efter remisstidens utgång avpubliceras kungörelsen.

Saken

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken 

  • att riva ut broar på fastigheten Södra Park 1:1,
  • att uppföra nya broar på fastigheten Södra Park 1:1,
  • att i samband med utrivning och uppförande av broarna genomföra de grävarbeten och de utfyllnader som krävs,
  • att genom utfyllnad anlägga erosionsskydd uppströms broarna på fastigheten Södra Park 1:1,
  • att på fastigheten Södra Park 1:1 få dämma till nivån +196,95 och avsänka dammen för kraftverkets drift till nivån +196,60,
  • att tillfälligt få avsänka dammen för drift- och underhållsarbeten till nivån +195,00,
  • att vid anläggningen för vattenreglering på fastigheten Södra Park 1:1 avleda vatten för kraftändamål, samt 
  • att på fastigheterna Södra Park 1:1, 1:4 och 1:11 anlägga en fiskvandringsväg.

Kommun

Vaggeryds kommun

Remisstidens utgång

31 oktober 2019

Saken

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, innefattande tillstånd till markavvattning, för att utföra och upprätthålla översvämningsskydd samt för att reparera befintliga sanddyner m.m., på Falsterbohalvön (Falsterbonäset) i Vellinge kommun

Kommun

Vellinge kommun

Remisstidens utgång

6 november 2019

Saken

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till nedmontering och rivning av Barsebäcksverket på fastigheten Barsebäck 19:2

Kommun

Kävlinge kommun

Huvudförhandling

tisdag 12 november 2019 kl.09.00 i Lunds tingsrätts lokaler

Saken

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Ubbarb bergtäkt med tillhörande verksamheter inklusive vattenverksamhet inom fastigheterna Västra Ubbarp 1:3, 1:4 och 1:5

Kommun

Jönköpings kommun

Huvudförhandling

onsdag 27 november 2019 kl.09.00 i Banarp Ödestugu församlingsgård, Lövsjövägen 13, Jönköping

Publicerad
2019-07-02
Uppdaterad
2019-07-02

Hoppa till innehåll

Relaterat innehåll