Visselblåsning inom Sveriges Domstolar

Visselblåsning innebär att en person, ofta en arbetstagare, slår larm om missförhållanden i en verksamhet. Här beskrivs det skydd som finns enligt lag och hur du gör för att visselblåsa.

I lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden finns bestämmelser som ger vissa grupper av visselblåsare skydd mot repressalier. Där finns också bestämmelser om hur visselblåsning ska gå till i verksamheter med 50 eller fler anställda.

Sveriges Domstolar består av flera självständiga myndigheter. Om du har kännedom om ett missförhållande inom någon av dessa myndigheter och vill anmäla det, är det viktigt att du tar del av informationen nedan.

Visselblåsare som skyddas av lagen

För att omfattas av lagens bestämmelser om visselblåsning krävs att du i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått information om missförhållande inom någon av Sveriges Domstolars myndigheter. Du ska också tillhöra någon av följande personkategorier.

 • Arbetstagare och personer som gör en förfrågan om eller söker arbete på myndigheten
 • personer som söker eller utför volontärarbete på myndigheten
 • personer som söker eller fullgör praktik på myndigheten
 • personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under myndighetens kontroll och ledning
 • egenföretagare som söker eller utför uppdrag på myndigheten

Även personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden hos myndigheten skyddas av lagens bestämmelser om visselblåsare.

Vad kan jag visselblåsa om?

För att det ska vara fråga om visselblåsning i lagens mening krävs att missförhållandet är av allmänintresse. Exempel på missförhållande av allmänintresse är kränkning av mänskliga rättigheter, korruption, jäv, missbruk av allmänna medel, brott mot myndighetsföreskrifter, brott mot konkurrensbestämmelser eller allmänt oetiska ageranden. När du rapporterar måste du själv ha skälig anledning att tro att informationen om missförhållandet är sann.

Hur gör jag om jag vill visselblåsa?

Missförhållandet rapporteras till myndigheten där det har ägt rum. Om din anmälan gäller någon av de större domstolarna eller Domstolsverket ska du använda dig av den myndighetens visselblåsarfunktion. Alla myndigheter med 50 eller fler anställda ska enligt lag ha en sådan funktion. För myndigheter med färre än 50 anställda är det frivilligt att ha en visselblåsarfunktion. Myndigheten ansvarar för sin egen visselblåsarfunktion och bestämmer själv hur den ska utformas.

För personal inom Sveriges Domstolar finns mer information om visselblåsning på intranätet under Min anställning. Där framgår om din myndighet har en egen visselblåsarfunktion och hur du i så fall gör för att rapportera genom den.

Om du inte har tillgång till intranätet men tillhör någon av de personkategorier som skyddas av bestämmelserna om visselblåsning, ombeds du kontakta myndigheten där missförhållandet har ägt rum för vidare information. Se kontaktuppgifter nedan.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till myndigheter inom Sveriges Domstolar med särskild visselblåsarfunktion.

Mer om anmälan

Vad ska anmälan innehålla?

Din anmälan bör innehålla följande uppgifter:

 • Ditt namn och dina kontaktuppgifter (valfritt).
 • Vad det är för missförhållande inom myndigheten som du vill rapportera.
 • Var missförhållandet har ägt rum.
 • När det hände. Det är bra om du kan ange datum och tid och om det har hänt flera gånger.
 • Vem eller vilka som är iblandade.
 • Information om du har tillgång till någon form av dokumentation gällande missförhållandet.
 • Information om du har meddelat någon annan instans eller person om missförhållandet.

Anonymitet

Din identitet som visselblåsare omfattas av absolut sekretess. Ingen kan därför få ut dina kontaktuppgifter.

Du kan också välja att vara anonym, men då kan du inte få någon information om vad som händer med din anmälan.

Meddelarfrihet med mera

Möjligheten att anmäla missförhållanden genom någon av myndigheternas egna visselblåsarfunktioner eller till Arbetsmiljöverket påverkar inte den grundlagsskyddade meddelarfriheten eller anskaffarfriheten. Efterforskningsförbudet och repressalieförbudet framgår också av grundlag och påverkas inte heller av bestämmelserna om visselblåsning.

Anmälan till Arbetsmiljöverket

Vid missförhållanden som avser en överträdelse av EU-rätten kan du som alternativ rapportera till Arbetsmiljöverket. För mer information se webbplatsen.

Relaterat innehåll

Uppdaterad
2024-05-07