Förhandlingsordning M 3258-18

Huvudförhandling i ansökningsmål om tillstånd enligt miljöbalken till anläggande av översvämningsskydd m.m. i Höllviken, Ljunghusen, Skanör och Falsterbo inom Vellinge kommun.

Under huvudförhandlingen kan det komma att ske förändringar i förhandlingsordningen. Sådana förändringar kommer att löpande publiceras på denna webbplats. Information om sådana förändringar kan även fås genom kontakt med domstolshandläggaren Sofia Johansson.

Rätten

Rätten består av chefsrådmannen Peter Ardö (ordförande), rådmannen Urban Lund (referent), tekniska rådet Mats Käll, f.d. tekniska rådet Christer Svenson samt de särskilda ledamöterna Hans Eliasson och Henrik Swensson. 

Protokollförare är beredningsjuristen Linnea Wictorsson och tingsnotarien Sara Engström Bubenko. 

Tid och plats

Förhandlingen inleds måndagen den 25 november kl.08:30. Förhandlingen pågår sedan under ett urval av vardagar, dock som längst till och med 13 december, se närmare i detaljerad tidplan här nedan. 

Platser för föhandling är

 1. Vellinge Konserthus, konsertsalen, Norrevångsgatan 1 i Vellinge, eller
 2. Fullmäktigesalen, Kommunhuset, Norrevångsgatan 3 i Vellinge

Sökande

Sökande är Vellinge kommun. Kommunens ombud är advokaterna Mikael Wärnsby och Sara Andersson samt jur. kand. Tor Pöpke, samtliga Advokatfirman Lindahl KB. 

Övriga parter

Myndigheter, organisationer och enskilda. 

_____________________________________________

Att avhandla under förhandlingen

Punkter att avhandla under huvudförhandlingen

 

a) Inledning

 • Presentation av domstolen.
 • Närvarande antecknas (endast den som är part/sakägare och/eller har för avsikt att yttra sig under huvudförhandlingen antecknas).
 • Praktiska frågor (genomgång av förhandlingsordning, detaljerad tidplan, ordningsfrågor såsom fotoförbud m.m.).
 • Ordföranden redogör kortfattat för målets handläggning fram till dagens huvudförhandling.
 • Prövning av hinder mot huvudförhandling.

b) Yrkanden

 • Sökanden framställer sina yrkanden.
 • Myndigheter och företrädare för allmänna intressen och andra berörda
  redovisar kortfattat sin inställning (tillstyrker eller avstyrker).

c) Sökanden redogör för sin ansökan, både övergripande och områdesvis (Kämpinge-Höllviken, Skanör-Falsterbo respektive Ljunghusen) mer detaljerat

 • Allmän orientering och bakgrund.
 • Allmän beskrivning av området, planförhållanden m.m.
 • Lokalisering och valt alternativ.
 • Beskrivning av alternativa utformningar av översvämningsskyddet och nollalternativet.
 • Rådighet/tvångsrätt.
 • Teknisk beskrivning över ansökta vattenverksamheter och hur arbetena med
  etablering av översvämningsskyddet planeras bedrivas under anläggningsskedet på etableringsytor m.m. och tidplan. Beskrivning av masshantering inklusive tillförda jordmassor.
 • Beskrivning av naturliga markförhållanden, jordarter m.m. i delområdena.
 • Beskrivning av meteorologiska, hydrologiska och hydrogeologiska förhållanden samt av hur det framtida klimatet prognosticeras påverka utformningen av ansökta verksamheter.
 • Beskrivning av de områden som utgör riksintressen, Natura 2000-områden och övriga skyddade områden respektive av förekommande fridlysta växter och rödlistade arter m.m. Beskrivning av utförda naturvärdesinventeringar och
  flora/fauna m.m.
 • Beskrivning av de dispenser och olika tillstånd som ansökan berör.
 • Miljökonsekvenser av de sökta verksamheterna (naturvärden, skyddade områden och arter, övriga intressen inom området, buller m.m.).
 • Beskrivning av hur uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna tillgodoses.

d) Sökanden redovisar förslag till skydds- och kompensationsåtgärder

 • Förslag till skyddsåtgärder.
 • Förslag till kompensationsåtgärder.

e) Sökanden redovisar förslag till villkor samt åtaganden m.m.

 • Förslag till villkor för vattenverksamheten.
 • Förslag till åtaganden.
 • Förslag till kontrollprogram.

f) Sökanden redogör för båtnadsberäkning enligt 11 kap. 6 §* miljöbalken för vattenverksamheten (*enligt dess lydelse före den 1 januari 2019)

g) Sökanden sammanfattar tillåtligheten

h) Företrädare för allmänna intressen samt enskilda intressen och övriga närvarande utvecklar sin talan - sökanden bemöter

Myndigheter

 • Vellinge kommun, miljö- och byggnadsnämnden; aktbilaga (ab) 7
 • Vellinge kommun, VA-enheten; ab 23
 • Vellinge kommun, myndighetsservicenämnden; ab 167
 • Statens Maritima Museer; ab 10
 • Sjöfartsverket; ab 11 och 84
 • Statens geotekniska institut (SGI); ab 13 och 161
 • Boverket; ab 15 och 91
 • Länsstyrelsen Skåne; ab 16 och 133
 • Transportstyrelsen; ab 20
 • Trafikverket; ab 21och 128
 • Naturvårdsverket; ab 26 och 151
 • Fortifikationsverket; ab 27 och 82
 • Försvarsmakten; ab 28 och 158
 • SMHI; ab 8 och 86

Havs- och vattenmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Kammarkollegiet har avstått från att yttra sig.

Enskilda och organisationer m.m.

Ett ca 80-tal enskilda fastighetsägare och organisationer m.m. har yttrat sig.

i) Eventuell ersättning för skada till följd av vattenverksamheter.

j) Ersättning för markintrång och frågan om eventuellt
prövotidsförordnande.

k)

 1. Arbetstid för vattenverksamheter
 2. Tid för anmälan av oförutsedd skada
 3. Prövningsavgifter

l) Övrigt

m) Syn

n) Slutanföranden

o) Rättegångskostnader

p) Besked om tid för mark- och miljödomstolens avgörande.

___________________

Bilder som avses visas vid förhandlingen och som inte givits in tidigare ska ges in till mark- och miljödomstolen i åtta exemplar före förhandlingens början och därutöver exemplar till övriga närvarande. 

Detaljerad tidplan

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande av översvämningsskydd m.m. i Kämpinge-Höllviken, Skanör-Falsterbo respektive Ljunghusen, Vellinge kommun. 

Nedan anges datum för förhandling, lokal och tid, samt de punkter som planeras att avhandlas under respektive förhandlingsdag.

Måndag 25 november

 

1. Inledning

 • Presentation av domstolen
 • Närvaro antecknas
 • Praktiska frågor (förhandlingsdagar, tid/plats, syn, ordningsfrågor)
 • Genomgång av förhandlingsordningen
 • Ordföranden redogör översiktligt för målets handläggning fram till
  dagens huvudförhandling
 • Prövning av hinder mot huvudförhandling

2. Yrkanden och inställning

 • Sökanden framställer sina yrkanden
 • Närvarande myndigheter, företrädare för allmänna intressen resp.
  sakägare/enskilda redovisar kortfattat sin inställning (tillstyrker eller
  avstyrker)
 • Rätten går igenom inställningen hos ej närvarande myndigheter,
  företrädare för allmänna intressen resp. sakägare/enskilda som yttrat
  sig skriftligt

3. Sökandens inledande (sammanfattande) redovisning av ansökan

 • Allmän orientering och bakgrund
 • Rådighet/tvångsrätt, berörda fastigheter

4. Sökanden organiserar en översiktlig syn på Falsterbonäset 

Övrig info

Busstransport från förhandlingslokal (Konserthuset).

Eventuell återsamling och uppsamling efter syn för frågor och svar i
förhandlingslokal (Konserthuset).

Tisdag 26 november

 

Vissa punkter flyttade till onsdag 27 november.

 

5. Sökanden redovisar övergripande sin ansökan

 • Planförhållanden
 • Områdesskydd
 • Övergripande verksamhetsbeskrivning:
  - Tillstånd enligt miljöbalken, innefattande markavvattning enligt 11
  kap. 3 §
  - Dispenser (7 kap. miljöbalken [naturreservat, naturminne]
  artskyddsförordningen, 11 kap. 14 § miljöbalken
  [markavvattningsförbud]), tillstånd till åtgärder i Natura 2000-
  områden m.m.
  - Tidplan/övrigt

6. Sökanden redovisar övergripande Teknisk Beskrivning (TB) och
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

 • Övergripande redovisning: genomförda utredningar och
  sammanfattning av resultat
 • Nollalternativ
 • Alternativutredning

7. Sökanden redogör för miljöbalkens hänsynsregler

8. Sökanden redogör för förslag till skyddsåtgärder, åtaganden, villkor,
eventuell kompensation och kontroll

9. Sökanden redogör för tillåtligheten, inklusive båtnaden

10. Sökanden redogör för förslag till arbetstid, tid för anmälan av
oförutsedd skada och sina skäl för verkställighetsförordnande

11. I mån av tid: Motstående intressen (företrädesvis myndigheterna)
lämnar sina synpunkter på den översiktliga redovisningen

Onsdag 27 november

 

5. Sökanden fortsätter övergripande redovisa sin ansökan

 • Planförhållanden
 • Områdesskydd
 • Övergripande verksamhetsbeskrivning:
  - Tillstånd enligt miljöbalken, innefattande markavvattning enligt 11
  kap. 3 §
  - Dispenser (7 kap. miljöbalken [naturreservat, naturminne]
  artskyddsförordningen, 11 kap. 14 § miljöbalken
  [markavvattningsförbud]), tillstånd till åtgärder i Natura 2000-
  områden m.m.
  - Tidplan/övrigt

6. Sökanden fortsätter redovisa övergripande Teknisk Beskrivning (TB) och
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

 • Övergripande redovisning: genomförda utredningar och
  sammanfattning av resultat
 • Nollalternativ
 • Alternativutredning

7. Sökanden redogör för miljöbalkens hänsynsregler

8. Sökanden redogör för förslag till skyddsåtgärder, åtaganden, villkor,
eventuell kompensation och kontroll

9. Sökanden redogör för tillåtligheten, inklusive båtnaden

10. Sökanden redogör för förslag till arbetstid, tid för anmälan av
oförutsedd skada och sina skäl för verkställighetsförordnande

11. Motstående intressen (företrädesvis myndigheterna)
lämnar sina synpunkter på den översiktliga redovisningen

Torsdag 28 november

 

12. Sökanden utvecklar TB och MKB för delområde Kämpinge-Höllviken

 • Utveckling av verksamhetsbeskrivning för aktuellt delområde
 • Teknisk beskrivning
  - Utformning av översvämningsskydd i aktuellt delområde
  - Anläggningsarbeten och tillfälliga markanspråk
 • Områdesbeskrivning
  - Hydrologiska och geologiska förhållanden m.m.
  - Flora och fauna
  - Landskapsbild, kulturmiljö och rekreation/friluftsliv
 • Bedömning av miljökonsekvenser
  - Naturtyper, djurarter och växtarter
  - Skyddade områden
  - Landskapsbild och kulturmiljö
  - Påverkan i anläggningsskedet
  - Buller, kemikaliehantering
  - Masshantering och tillförda massor

13. Sökanden utvecklar, vid behov, sina bedömningar avseende hänsynsregler, skyddsåtgärder, villkor, kontroll, tillåtlighet m.m. som är specifika för delområde Kämpinge-Höllviken

14. Motstående intressen i delområde Kämpinge-Höllviken

 • Närvarande representanter för motstående intressen lämnar sina synpunkter på ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen för delområde Kämpinge-Höllviken
  - Synpunkter från myndigheter och allmänna intressen som gäller delområdet
  - Genomgång av skriftliga yttranden från icke närvarande myndigheter
  - Synpunkter från närvarande enskilda/sakägare i delområdet
  - Eventuell genomgång av skriftliga yttranden från icke närvarande enskilda/sakägare
 • Sökandens inställning och bemötande av synpunkter

Fredag 29 november

 

 

Måndag 2 december

 

15. Sökanden utvecklar TB och MKB för delområde Skanör-Falsterbo

 • Utveckling av verksamhetsbeskrivning för aktuellt delområde
 • Teknisk beskrivning
  - Utformning av översvämningsskydd i aktuellt delområde
  - Anläggningsarbeten och tillfälliga markanspråk
 • Områdesbeskrivning
  - Hydrologiska och geologiska förhållanden m.m.
  - Flora och fauna
  - Landskapsbild, kulturmiljö och rekreation/friluftsliv
 • Bedömning av miljökonsekvenser
  - Naturtyper, djurarter och växtarter
  - Skyddade områden
  - Landskapsbild och kulturmiljö
  - Påverkan i anläggningsskedet
  - Buller, kemikaliehantering
  - Masshantering och tillförda massor

16. Sökanden utvecklar, vid behov, sina bedömningar avseende hänsynsregler, skyddsåtgärder, villkor, kontroll, tillåtlighet m.m. som är specifika för delområde Skanör-Falsterbo

17. Motstående intressen i delområde Skanör-Falsterbo

 • Närvarande representanter för motstående intressen lämnar sina synpunkter på ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen för delområde Skanör-Falsterbo
  - Synpunkter från myndigheter och allmänna intressen som
  gäller delområdet
  - Genomgång av skriftliga yttranden från icke närvarande
  myndigheter
  - Synpunkter från närvarande enskilda/sakägare i delområdet
  - Eventuell genomgång av skriftliga yttranden från icke
  närvarande enskilda/sakägare
 • Sökandens inställning och bemötande av synpunkter

Tisdag 3 december

 

Punkt 17 fortsätter. Motstående intressen i delområde Skanör-Falsterbo.

Sökanden redovisar även svar/kompletterar ansökan med anledning av de frågor som mark- och miljödomstolens ställt under de inledande förhandlingsdagarna.

Onsdag 4 december

 

18. Sökanden utvecklar TB och MKB för delområde Ljunghusen

 • Utveckling av verksamhetsbeskrivning för aktuellt delområde
 • Teknisk beskrivning
  - Utformning av översvämningsskydd i aktuellt delområde
  - Anläggningsarbeten och tillfälliga markanspråk
 • Områdesbeskrivning
  - Hydrologiska och geologiska förhållanden m.m.
  - Flora och fauna
  - Landskapsbild, kulturmiljö och rekreation/friluftsliv
 • Bedömning av miljökonsekvenser
  - Naturtyper, djurarter och växtarter
  - Skyddade områden
  - Landskapsbild och kulturmiljö
  - Påverkan i anläggningsskedet
  - Buller, kemikaliehantering
  - Masshantering och tillförda massor

19. Sökanden utvecklar, vid behov, sina bedömningar avseende hänsynsregler, skyddsåtgärder, villkor, kontroll, tillåtlighet m.m. som är specifika för delområde Ljunghusen

20. Motstående intressen i delområde Ljunghusen

 • Närvarande representanter för motstående intressen lämnar sina synpunkter på ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen för delområde Ljunghusen
  - Synpunkter från myndigheter och allmänna intressen som
  gäller delområdet
  - Genomgång av skriftliga yttranden från icke närvarande
  myndigheter
  - Synpunkter från närvarande enskilda/sakägare i delområdet
  - Eventuell genomgång av skriftliga yttranden från icke
  närvarande enskilda/sakägare
 • Sökandens inställning och bemötande av synpunkter

Torsdag 5 december

 

I mån av behov fortsätter punkt 20, motstående intressen i delområde Ljunghusen.

 

E.ON redovisar sina synpunkter på sökandens ansökan och miljökonsekvensbeskrivning.

Fredag 6 december

Måndag 9 december

 

21. Ersättningsfrågor gällande markintrång

 • Erbjudna ersättningar
  - Inledning av sökandens ombud
  - Sydsvensk Markvärdering AB (Hans Nilsson), 2–2½ tim
 • Ersättningsyrkanden
  - Yrkanden av närvarande enskilda/sakägare
  - Genomgång av skriftliga yttranden från icke närvarande enskilda/sakägare

Sökanden redovisar även svar/kompletterar ansökan med anledning av de frågor som mark- och miljödomstolens ställt under de inledande förhandlingsdagarna.

Tisdag 10 december

 

Ersättningsfrågor gällande markintrång (punkt 23 fortsätter).

Eventuellt prövotidsförordnande.

Eventuella övriga ersättningsfrågor med anledning av ansökt vattenverksamhet.

Sökanden redovisar även svar/kompletterar ansökan med anledning av de frågor som mark- och miljödomstolens ställt under de inledande förhandlingsdagarna.

Onsdag 11 december

Busstransport från förhandlingslokal (Kommunhuset).

 

22. Syn inom utvalda delar av respektive delområde

Karta för synen med tillhörande objektsbeskrivning är publicerade nedan, i anslutning till förhandlingsordningen i pdf.

Torsdag 12 december

Busstransport från förhandlingslokal (Kommunhuset).


23. Syn inom utvalda delar av respektive delområde

Karta för synen med tillhörande objektsbeskrivning är publicerade nedan, i anslutning till förhandlingsordningen i pdf. 

Fredag 13 december

 

24. Avslutande frågor

 • Prövningsavgift
 • Övrigt

25. Slutanföranden

26. Rättegångskostnader

 • Yrkanden om rättegångskostnader från närvarande myndigheter och enskilda
 • I förekommande fall sökandens inställning till rättegångskostnader
 • Övriga yrkanden om rättegångskostnader
 • Sökandens inställning därtill

27. Förhandlingen avslutas

Besked lämnas av domstolen om eventuell fortsatt handläggning och/eller tid för avgörande.

Förhandlingsordning i pdf-format

Öppna förhandlingsordningen i pdf-format här: 

Syn - karta & objektsbeskrivning

Öppna karta och tabell i pdf-format här:

Uppdaterad
2019-12-10