Mark- och miljödomstolens historia

Mark- och miljödomstolen bildades 2011 och utgör en dömande avdelning inom Växjö tingsrätt. Här arbetar idag omkring 50 personer.

Målat tryck av vattendomstols emblem
Söderbygdens vattendomstols emblem

Vattendomstolen

År 1919 tillsattes sex stycken vattendomstolar, varav en blev Söderbygdens vattendomstol med säte i Stockholm. Upptagningsområdet var redan från början Skåne i söder, via Blekinge och Småland, till Östergötland. 

Före vattendomstolens tillkomst 1919 behandlades tvister i vattenmål i de allmänna domstolarna (häradsrätterna).

Den 1 oktober 1959 flyttade Söderbygdens vattendomstol till Växjö. Fram till år 2002 kom man att husera i den så kallade Sjögrenska skolan på Kungsgatan 10 samt i tillbygget vägg i vägg.

Gammal byggnad i motljus
Sjögrenska skolan på Kungsgatan 10 i Växjö
Tillbyggnad i skugga med träd och häckar i förgrunden
Tillbygge på Sjögrenska skolan sett från Nygatan i Växjö

I samband med överflyttningen år 1959 upprättades en ny gränsdragning där Söderbygdens vattendomstol avstod delar av Södermanland och hela Gotland till Österbygdens vattendomstol. Prövningen skedde hos vattendomstol eller länsstyrelse.

Den 1 januari 1972 uppgick Söderbygdens vattendomstol i Växjö tingsrätt, men då som en delvis självständig enhet under namnet Vattendomstolen vid Växjö tingsrätt.

Målade porträtt i guldramar av män i kostym
Från vänster: vattenrättsdomare Greve Hugo Hamilton (1919-1941) och vattenrättsdomare Gunnar Fredrikson (1955-1974)

Miljödomstolen

Den 1 januari 1999 övertogs vattendomstolens verksamhet av Miljödomstolen i Växjö, härtill fördes även Koncessionsnämnden för miljöskyddsverksamhet.

Miljödomstolarna prövade bland annat mål om miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Miljödomstolens beslut överklagades till Miljööverdomstolen, som var en del inom Svea hovrätt.

Fastighetsdomstolen

Fastighetsdomstolarna inrättades 1 januari 1972. Det fanns minst en fastighetsdomstol i varje län, en av dessa var Fastighetsdomstolen vid Växjö tingsrätt. 

Fastighetsdomstolen prövade bland annat fastighetsbildningsmål, expropriationsmål, tomträttsmål och vissa övriga mål med fastighetsrättslig anknytning. Fastighetsdomstolars beslut kunde överklagas till den hovrätt som respektive tingsrätt sorterade under.

Mark- och miljödomstolarna

Den 2 maj 2011 bildades mark- och miljödomstolarna, när de tidigare fastighetsdomstolarna och miljödomstolarna slogs samman. Landets fem mark- och miljödomstolar finns nu vid tingsrätterna i Växjö, Vänersborg, Nacka, Östersund och Umeå. 

Nästa instans är Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. I likhet med mark- och miljödomstolarna ersatte Mark- och miljööverdomstolen vid sitt bildande den 2 maj 2011 den tidigare överdomstolen kallad Miljööverdomstolen. Sista instansen är Högsta domstolen.

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt avgör idag miljömål, fastighetsmål, plan- och byggmål samt VA-mål.

I och med sammanslagningen 2011 så kom huvuddelen av de gamla fastighetsdomstolarnas mål hit, och huvuddelen av mål enligt plan- och bygglagen (tidigare handlagda hos förvaltningsrätterna och regeringen). Det skedde här även en övergång från avrinningsområden till administrativa gränser (i vårt fall län). Förändringen innebar bland annat att de delar av Västra Götalands län som avrinner till Vättern fördes över till domsagan för Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Även länsstyrelsen är prövningsmyndighet enligt miljöbalken. Vid missnöje rörande länsstyrelsens beslut kan beslutet överklagas hos mark- och miljödomstolen som avgör genom dom.

Växjö tingsrätt exteriort
Mark- och miljödomstolens nuvarande entré vid Växjö tingsrätt på Kungsgatan 8
Karta över mark- och miljödomstolarna i Sverige
Upptagningsområdet för mark- och miljödomstolen i Växjö sträcker sig från Skåne i söder, via Blekinge och Småland, till Östergötland.
Uppdaterad
2024-01-24