Vår verksamhet

Allmänna domstolen

Växjö tingsrätt är en allmän underrätt och handlägger som första instans brottmål, tvistemål, familjerättsliga mål, domstolsärenden, konkurser, ärenden om företagsrekonstruktion, ärenden om skuldsanering med mera i Kronobergs län.

Tingsrättens avgöranden kan i de flesta fall överklagas till Göta Hovrätt i Jönköping.

Mark- och miljödomstolen

Växjö tingsrätt är också mark- och miljödomstol. Här handläggs miljömål, fastighetsmål, plan- och byggmål och va-mål. Mark- och miljödomstolen är en domstol för Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge och Skåne län.

Mark- och miljödomstolens avgöranden överklagas till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt i Stockholm.

Våra medarbetare

På Växjö tingsrätt arbetar omkring 90 personer, däribland domare, tekniska råd, beredningsjurister, notarier, domstolshandläggare och administrativ personal.

Nämndemän

Vid Växjö tingsrätt tjänstgör också nämndemän. De är valda av kommunfullmäktige i respektive kommun i Kronobergs län. Nämndemännen väljs på fyra år.

Publicerad
2019-03-04
Uppdaterad
2019-03-21