Vår verksamhet

Vid Växjö tingsrätt finns en av landets 48 allmänna domstolar, vars främsta uppgift är att avgöra brottmål, tvistemål och ärenden. Vid Växjö tingsrätt finns också en av landets fem mark- och miljödomstolar. Vi jobbar för allas rättssäkerhet – varje dag.

Växjö tingsrätt exteriort

Till tingsrätten, som är första instans bland de allmänna domstolarna, vänder du dig om du till exempel vill lösa en tvist, ansöka om konkurs eller få hjälp med en bodelning. Du kommer också i kontakt med tingsrätten om du är part i ett brottmål, såsom tilltalad, målsägande eller vittne.

Till mark- och miljödomstolen vänder du dig om du ska ansöka om tillstånd till miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet, eller om du till exempel är klagande eller motpart i ett mål som överlämnats från en länsstyrelse eller kommun i vår domkrets.

Var finns vi och vilka arbetar här?

Växjö tingsrätt är en av landets större domstolar med våra drygt 100 anställda. I våra lokaler på Kungsgatan 8 i Växjö arbetar ordinarie domare, tekniska råd, fiskaler, beredningsjurister, notarier, domstolshandläggare och administrativ personal. Lagmannen Lars-Olle Larsson är domstolens chef.

Tingsrätten har 115 nämndemän som medverkar i den dömande verksamheten. De utses för Växjö tingsrätt av kommunfullmäktige i de kommuner som ingår i tingsrättens verksamhetsområde. 

Vilka typer av mål handläggs?

I tingsrätten förekommer många olika typer av mål.

Vid allmänna domstolen handläggs

  • Alla typer av brottmål
  • Tvistemål mellan enskilda individer, däribland familjemål och skilsmässor
  • Ärenden, såsom konkurs, adoption, bodelning och god man/förvaltare

Vid mark- och miljödomstolen handläggs

  • En rad olika typer av miljömål, bland annat rörande strandskyddsdispens, vindkraft, artskydd, buller och miljösanktionsavgifter
  • Fastighetsmål rörande till exempel överklagande av beslut om fastighetsreglering, avstyckning och förrättningskostnader
  • Mål enligt plan- och bygglagen, däribland överklagande av detaljplaner, bygglov och förhandsbesked
  • Vatten- och avloppsmål

Vårt upptagningsområde

En domstols geografiska upptagningsområde kallas också för domkrets eller domsaga. Denna är beslutad av Riksdagen.

Växjö tingsrätt får mål från dessa kommuner:

Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult.

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt får mål från länen:

Skåne län, Blekinge län, Kalmar län, Kronobergs län, Jönköpings län och Östergötlands län.

Överklaganden

Allmänna domstolens avgöranden överklagas till Göta hovrätt i Jönköping.

Mark- och miljödomstolens avgöranden överklagas till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt i Stockholm.

Vad tingsrätten kan hjälpa till med

Vi kan ge allmänna upplysningar av mer formellt slag, till exempel hur en stämnings­ansök­an ska vara utformad och hur en rättegång går till. Vi lämn­ar också uppgifter om mål och ärenden som är offentliga.

Vad tingsrätten inte gör

Vi ger inte juridisk rådgivning. Eftersom det är viktigt att tingsrätten är objektiv och opartisk lämnar vi inte besked om hur en process bör läggas upp eller hur en rättsregel bör tillämpas i ett enskilt fall. Om du vill ha svar på sådana frågor hänvisas du till rådgivning hos exempelvis en advokat- eller juristbyrå. Juridisk rådgivning tillhandahålls också på vissa bibliotek.

Registreringsärenden, det vill säga registrering av till exempel bodelning, äktenskapsförord och gåva mellan makar, handläggs sedan 1 oktober 2011 av Skatteverket.

Sedan den 1 maj 2009 förrättar tingsrätten inte längre vigslar. Det går alltså inte att gifta sig på tingsrätten.

Lantmäteriet sköter handläggning av inskrivningsärenden, exempelvis ändrade ägandeförhållanden på grund av giftermål, skilsmässa eller bodelning.

Uppdaterad
2024-01-24