Växjö tingsrätts arkiv

I Växjö tingsrätts arkiv ingår handlingar från

  • Växjö tingsrätt (år 1971-)
  • före detta Vattendomstolen (åren 1972-1998)
  • före detta Miljödomstolen (åren 1999-1 maj 2011)
  • Mark- och miljödomstolen (2 maj 2011-)

Viss gallring sker efter riksarkivets anvisningar.

Handlingar avgjorda före 1971 finns hos Landsarkivet i Vadstena.

Ljungby tingsrätt

Ljungby tingsrätt slogs samman med Växjö tingsrätt 2005. Samtliga handlingar från Ljungby tingsrätt förvaras på Landsarkivet i Vadstena.

Hur söker vi i arkivet?

Brottmål

Domar och andra handlingar i brottmål kan återsökas i tingsrättens målhanteringssystem i upp till fem år efter det att målet är slutgiltligt avgjort.

Tvistemål, ärenden och konkurser

Tvistemål, ärenden och konkurser kan återsökas i tingsrättens målhanteringssystem i upp till nio år efter det att målet är slutgiltigt avgjort.

Mark- och miljömål

Mark- och miljömål kan återsökas i tingsrättens målhanteringssystem eller i Miljöboken. För återsökning kan komma att behövas uppgift om ungefärlig tidpunkt, parter, vattendrag, fastighet eller dylikt.

Ljudinspelningar

Inspelade förhör gallras sex veckor efter att målet har vunnit laga kraft.

Äldre handlingar

För att återfinna äldre handlingar i arkivet krävs kännedom om till exempel målnummer, namn på parter eller vilket datum målet avgjordes. 

Uppdaterad
2024-01-24