Polismyndighetens beslut att neka en allmän sammankomst i Malmö står fast

Mål: 10626-20
En privatperson har ansökt om tillstånd att få genomföra en allmän sammankomst i form av en demonstration i Malmö den 28 augusti 2020. Polismyndigheten beslutade att inte bevilja det begärda tillståndet. Polismyndighetens beslut har därefter överklagats till Förvaltningsrätten i Malmö.

Förvaltningsrätten konstaterar att mötes- och demonstrationsfriheten är grundlagsskyddade rättigheter och att det därför finns en mycket begränsad möjlighet att vägra tillstånd. Ett skäl för att neka ett sådant tillstånd är hänsyn till ordning och säkerhet.

Förvaltningsrätten konstaterar att den sammantagna hotbilden kring den planerade sammankomsten är sådan att det finns en uppenbar risk att den kan äventyra ordning och säkerhet. Hotbilden framstår som så pass allvarlig att en inskränkning av mötes- och demonstrationsfriheten är motiverad.

- Bedömningen gäller oavsett den plats i Malmö som sammankomsten skulle komma att hållas vid, säger chefsrådmannen Peter Kristiansson.

Förvaltningsrätten avslår mot denna bakgrund överklagandet. Polismyndighetens beslut att inte bevilja tillstånd för den allmänna sammankomsten står därmed fast.