Arbeta på Göta hovrätt

Som anställd i Göta hovrätt har du ett ansvarfullt arbete och bidrar till att handlägga mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt.

Göta hovrätt har cirka 100 medarbetare. Chef förhovrätten är hovrättspresident Charlotte Brokelind.

I hovrätten finns en ledningsgrupp som består av hovrättspresidenten, hovrättslagmännen, den administrativa direktören och handläggarchefen.
I hovrätten finns också en samverkansgrupp med företrädare för de olika personalkategorierna och avdelningarna samt ett antal arbetsgrupper för olika frågor.

Hovrätten är indelad i tre dömande avdelningar, varav en beredningsavdelning samt en administrativ avdelning. Varje dömande avdelning leds av en hovrättslagman. 

Administrativ personal

Göta hovrätts administrativa avdelning leds av en administrativ direktör.

Den administrativa avdelningen består av personal som arbetar med arkiv, bibliotek, ekonomi, HR, en administrativ fiskal/assessor samt expeditionsvakter.

Handläggare/Registrator

På hovrätten finns ett kansli där domstolshandläggare arbetar med förberedelser av målen. Här arbetar även ett antal registratorer som registrerar inkomna mål från tingsrätterna samt tar hand om överklaganden till Högsta domstolen. Enheten leds av en handläggarchef som även har arbetsuppgifter inom målhantering.

Fiskal och tillförordnad hovrättsassessor

Efter juristexamen och notarieutbildning vid en tingsrätt eller förvaltningsrätt kan man söka anställning som fiskal i hovrätten. Anställningen inleds med sex månaders provanställning. Efter prövning övergår anställningen till att vara tills vidare.

I hovrätten har fiskalen bland annat ansvar för att förbereda mål för avgörande. Efter minst ett års tjänstgöring i hovrätten får fiskalen arbeta med dömande uppgifter, på eget ansvar eller tillsammans med andra domare, vid en tingsrätt eller flera tingsrätter inom domkretsen under minst två års tid.

Efter fiskalsarbetet vid tingsrätt återvänder fiskalen till hovrätten för att göra så kallad adjunktionstjänstgöring under ett år. Det innebär att fiskalen får döma tillsammans med andra domare i hovrätten. Fiskalen är under det året tillförordnad (tf.) hovrättsassessor.

Under tjänstgöringstiden genomgår fiskalen ett utbildningsprogram för unga domare. Utbildningen ger tillfälle till att fördjupa kunskaperna inom olika ämnesområden och utbyta erfarenheter med kollegor från andra domstolar. Fiskalstjänstgöringen ger vana av att som ordförande leda förhandlingar och se till att mål och ärenden blir tillfredsställande utredda. Tjänstgöringen ger också kunskap om hur man sammanställer allt som behövs för ett avgörande i en dom eller ett beslut.

Efter godkänd adjunktionstjänstgöring anställs man som hovrättsassessor. En hovrättsassessor kan gå vidare till anställning som domare, till exempel i tingsrätt. Assessorn kan även söka sig till andra kvalificerade juridiska arbeten. Vanliga arbeten för en assessor är bland annat arbete som justitiesekreterare, det vill säga som föredragande i till exempel Högsta domstolen, eller olika offentliga uppdrag såsom arbete vid Regeringskansliet, riksdagsutskotten, kommittéväsendet och Domstolsverket. Det finns även assessorer som arbetar som åklagare eller som biträdande jurister vid advokatbyråer.

Fiskal med särskild inriktning

Inom ramen för den befintliga domarutbildningen finns möjlighet att söka anställning som fiskal med särskild inriktning på mark- och miljörätt. Intresse och tidigare erfarenhet inom ett eller flera av dessa områden är meriterande. Anställningsförfarandet går i övrigt till som för andra fiskaltjänster.

Ordinarie domare

Hovrättsråd

Hovrättsråd är av regeringen utnämnda till att vara domare i hovrätten. Ofta är de assessorer i grunden. Även jurister utan sådan bakgrund rekryteras till tjänster som hovrättsråd. Hovrättsråden i Göta hovrätt har arbetat med juridik på kvalificerad nivå under flera år innan de utnämndes till hovrättsråd. När hovrätten avgör ett mål deltar alltid hovrättsråd i avgörandet. 

President

Hovrättspresidenten är chef för hovrätten och ytterst ansvarig för hovrättens verksamhet. Hovrättspresidenten i Göta hovrätt heter Charlotte Brokelind.

Lagmän

Hovrätten är indelad i tre dömande avdelningar. Chef för varje avdelning är en hovrättslagman.

Är du intresserad av en fiskalstjänst?

Göta hovrätt har fiskalsantagning två gånger per år.

Uppdaterad
2022-03-23