Vår verksamhet

Hovrätten är andra instans i frågor som rör brottmål och tvistemål som redan har behandlats i tingsrätt. I vissa särskilda fall kan hovrätten också agera som första instans. Bland andra uppgifter ingår att utbilda jurister till domare och att avge yttranden till regeringen över förslag till ny lagstiftning.

Göta hovrätt grundades 1634 och är den näst äldsta av landets sex hovrätter.

Göta hovrätts huvudsakliga uppgift är att överpröva mål och ärenden som överklagas från de tingsrätter som ingår i Göta hovrätts domkrets. Varje år kommer det in drygt 3 500 mål till hovrätten.

Det finns sex hovrätter i Sverige och 48 tingsrätter. I Göta hovrätts domkrets ingår åtta tingsrätter i Jönköpings, Kronobergs, östra delen av Västra Götalands län (tidigare Skaraborgs län), Örebro och Östergötlands län.

I hovrättens uppgifter ingår att utbilda jurister till domare och att avge yttranden till regeringen över förslag till ny lagstiftning.

Remisser och remissvar/yttrande

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till myndigheter, organisationer och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Alla svar och andra yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen. 

På Regeringens webbplats, se länk nedan, publiceras svar från dem som har ombetts att svara på en remiss.

Domarutbildning

Domarutbildningen är ett utbildningsprogram som ger bred kunskap och erfarenhet från olika rättsområden i domstolsvärlden.

Att vara domare är ansvarsfullt, stimulerande, självständigt och utvecklande. Genom att följa länken nedan kan du läsa om vilka vägar som finns till domaryrket.

Verksamhetens lokaler

Målen handläggs i allmänhet i Jönköping i hovrättens lokaler. Hovrättens verksamhet bedrivs i en domstolsbyggnad på Hamngatan 11 i Jönköping.

Läs mer genom på sidan Vägbeskrivning och parkering, se länk nedan.

Hovrättens organisation

Göta hovrätt består av tre dömande avdelningar, varav två huvudförhandlingsavdelningar och en beredningsavdelng samt en administrativ avdelning. 

Läs mer om hur vi arbetar genom att följa länken nedan.

Uppdaterad
2022-03-23