Mål: 2021-07

Dom eller beslut

Fråga om den som efter ansökan beviljats frivillig skattskyldighet till mervärdesskatt under uppförandeskede har rätt till avdrag i efterhand för ingående skatt avseende kostnader som uppkommit innan den frivilliga skattskyldigheten inträdde eller om sådan skatt kan bli föremål för jämkning på grund av ändrad användning.