Mål: 3182-07

Dom eller beslut

Fråga om kammarrätt borde ha delgett klaganden ett föreläggande om att slutföra sin talan innan målet avgjordes.