Mål: 4325-06

Dom eller beslut

En personalstiftelse har uttagsbeskattats för uthyrning till underpris av semesterbostäder till stiftelsens destinatärer. Uttagsbeskattning har inte skett för perioder då bostäderna varit outhyrda. Stiftelsen har inte medgetts avdrag som för lönekostnad eller för socialavgifter. Inkomsttaxering 2003.