Mål: 713-07

Dom eller beslut

Fråga om Skatteverket fattat ett beslut om eftertaxering eller ett omprövningsbeslut på begäran av den skattskyldige.