Mål: 3612-07

Dom eller beslut

Synnerliga skäl för hel befrielse från kostnadsränta enligt skattebetalningslagen har ansetts föreligga.