Mål: 5797-07

Dom eller beslut

Fråga om synnerliga skäl för befrielse från kostnadsränta föreligger.