Mål: 1653-07, 1655-07

Dom eller beslut

Befrielse har skett från hälften av skattetillägg som påförts på grund av för sent ingivna skattedeklarationer, eftersom de påförda skattetilläggen inte ansetts stå i rimlig proportion till den skattskyldiges underlåtenhet och felaktighetens art.