Mål: 6748-07

Dom eller beslut

Fråga om utredningsskyldighet uppkommit för Skatteverket på grund av vissa uppgifter som den skattskyldige lämnat i självdeklarationen samt fråga om skäl föreligger för hel eller delvis befrielse från skattetillägg.