Mål: 7614-07

Dom eller beslut

Befrielse har skett från hälften av skattetillägg som påförts på grund av misskrivning vid upprättande av deklaration, eftersom de påförda skattetilläggen inte ansetts stå i rimlig proportion till den skattskyldiges underlåtenhet och felaktighetens art.