Mål: 5695-06

Dom eller beslut

Fråga om hinder föreligger för återbetalning till försäkringsbolag av mervärdesskatt avseende skadereglering hänförlig till stadigvarande bostad.