Mål: 5758-06

Dom eller beslut

Fråga om en socialnämnds talerätt i ett mål om utbetalning av retroaktivt beviljad ersättning enligt 17 kap. 1 § lagen om allmän försäkring.