Mål: 2917-05

Dom eller beslut

Fråga om föräldrapenning till förälder som inflyttat till Sverige från Schweiz och som före barnets födelse under minst 240 dagar i följd där haft förvärvsinkomster motsvarande en sjukpenning över lägsta nivån, artikel 72 förordning nr 1408/71, sammanläggning av försäkringsperioder. Prövningstillstånd i kammarrätt.