Mål: 7215-04

Dom eller beslut

Fråga om föräldrapenning till förälder som inflyttat till Sverige från Tyskland och som före barnets födelse under minst 240 dagar i följd där haft förvärvsinkomster motsvarande en sjukpenning över lägsta nivån, artikel 72 förordning nr 1408/71, sammanläggning av försäkringsperioder. Prövningstillstånd i kammarrätt.