Mål: 5199-05

Dom eller beslut

Fråga om kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i ett mål om livränta med hänsyn till brister i försäkringskassans utredning om den försäkrades möjligheter att få ett nytt arbete.