Mål: 4060-06, 4062-06

Dom eller beslut

Fråga om en försäkrads arbetsförmåga kan anses nedsatt med minst tre fjärdedelar och därmed ge rätt till tre fjärdedels ersättningsnivå när han utöver sitt arbete motsvarande 25 % av heltid har sidouppdrag av liten omfattning. Prövningstillstånd i kammarrätt.