Mål: 7245-07

Dom eller beslut

Länsstyrelsen har i ett körkortsärende förelagt körkortsinnehavaren att ge in läkarintyg. Fråga om körkortet kunnat återkallas med stöd av 5 kap. 3 § 8 körkortslagen, trots att läkarintyg kommit in inom förelagd tid, på den grunden att det i läkarintyget angetts att de medicinska kraven för körkortsinnehav inte var uppfyllda.