Mål: 176--179-06

Dom eller beslut

En kommun förvärvar tjänster avseende avfallshantering från ett aktiebolag som kommunen äger tillsammans med andra kommuner. Förvärvet sker i enlighet med ett mellan delägarkommunerna träffat konsortialavtal. Fråga om tjänsterna borde ha blivit föremål för upphandling. Dessutom fråga om överprövning kan ske trots att någon upphandling inte har ägt rum.