Mål: 2382-06

Dom eller beslut

Fråga om förutsättningar för att besluta om rättelse efter det att anbudens giltighetstid löpt ut.