Mål: 4192-06

Dom eller beslut

Fråga om en kommuns beslut att avslå ansökan om resebidrag för växelvis boende gymnasieelev strider mot lag eller annan författning. Prövningstillstånd i kammarrätt.