Mål: 7279-06

Dom eller beslut

Fråga om en läkares brott mot tystnadsplikten kan föranleda disciplinpåföljd. Prövningstillstånd i kammarrätt.