Mål: 2315-07

Dom eller beslut

Fråga om återförvisning till kammarrätten av ett mål som avgjorts innan tiden för överklagande av den överprövade länsrättsdomen har gått ut för en annan part i målet.