Mål: 2337-07

Dom eller beslut

En kammarrätt har avvisat ett i rätt tid inkommet överklagande därför att den redan prövat målet i sak på talan av en annan part. Fråga om upphävande av kammarrättens beslut.