Mål: 8133-08

Dom eller beslut

Fråga om delvis befrielse från skattetillägg ska medges när den skattskyldige fällts till ansvar för brott enligt skattebrottslagen 1990:324 5:15.