Mål: 3474-06

Dom eller beslut

Fråga om skattetillägg på grund av oriktig uppgift i självdeklaration som inte är behörigen undertecknad.