Mål: 1036-07, 1038-07

Dom eller beslut

Fråga om efterbeskattning kan ske när länsrätten upphävt ett tidigare omprövningsbeslut som fattats under efterbeskattningsperioden.