Mål: 7090-06

Dom eller beslut

En skattskyldig har yrkat avdrag för kapitalförlust vid avyttring av aktier till underpris till ett av honom ägt bolag. Fråga om redovisningen av transaktionen i deklarationen varit så bristfällig att oriktig uppgift föreligger och, om så är fallet, grund för hel eller delvis befrielse från skattetillägg föreligger.