Mål: 4998-06

Dom eller beslut

Fråga om förutsättningar för skönstaxering av inkomst på grundval av s.k. kontantberäkning.