Mål: 3201-07

Dom eller beslut

Fråga om förutsättningar för skönstaxering av inkomst på grundval av s.k. kontantberäkning.