Mål: 3240-06

Dom eller beslut

Fråga om ett aktiebolag har rätt till avdrag för konsultkostnader vid samgående med ett annat bolag, där samgåendet genomförts genom att aktieägarna ömsesidigt utbytt aktier.