Mål: 4338-07

Dom eller beslut

Fråga om en aktieägares fodran på bolaget ska anses avyttrad när fordringen, som saknar marknadsvärde, omvandlas till ett ovillkorat aktieägartillskott. Inkomsttaxering 2003.